Vid Mittuniversitetet bedrivs forskning inom flera områden inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Ett omfattande samarbete finns med forskare och universitet i Sverige, Norden och övriga världen.

Språk och kommunikation

Vid avdelningen finns flera forskningsprojekt som berör olika aspekter av språk och kommunikation i relation till undervisning och lärande i matematik och naturvetenskap.

Som ett resultat av forskningsprojektet SONAT, med fokus på språk och naturvetenskap genom klassrumsstudier i NO i åk 9, genomför flera forskare olika studier med fokus på elevernas språkanvändning i olika undervisningssammanhang.

I samarbete mellan ämnesdidaktiska forskare i matematik och naturvetenskap genomförs projekt med fokus på användningen av illustrationer i undervisning.

Elevers lärande av det matematiska symbolspråket är fokus för ett projekt som undersöker elevers meningsskapande av symboler, särskilt avseende vilken roll naturligt språk har för detta meningsskapande.

Kontaktpersoner:
Matematik: Helena Johansson, Magnus Österholm 
Naturvetenskap: Nina Eliasson, Magnus Oskarsson, Hugo von Zeipel, Anna-Karin Westman

Systematiska och storskaliga utvärderingar

Forskare vid avdelningen har under lång tid medverkat i genomförandet av stora internationella utvärderingar av elevers kunskaper och attityder till skolan, genom Programme for International Student Assessment (PISA) och Trends In Mathematical and Science Study (TIMSS). Olika forskningsprojekt genomförs också utifrån data som samlas in vid dessa utvärderingar.

Forskare vid avdelningen har initierat och driver andra forskningsprojekt som fokuserar på systematiska utvärderingar. Ett sådant projekt är ROSES (Relevance of Science Education Second), där forskare från olika länder studerar elevers attityder och intresse för naturvetenskap.

Kontaktpersoner:
Nina Eliasson, Magnus Oskarsson, Anna-Karin Westman 

Praktiknära forskning

Under 2020 planeras en uppföljningsstudie av genomförd uppdragsutbildning för förskolelärare inom naturvetenskap och teknik med didaktisk inriktning. Syftet är att undersöka om, och i sådana fall hur, utbildningsinsatsen inverkar på den dagliga verksamheten en tid efter avslutad utbildningsinsats.

Matematiker och matematikdidaktiker vid avdelningen har samarbetat i ett projekt som avser att utgöra underlag både för utvecklingsarbete och för forskning. I projektet har studenters upplevelser av övergången mellan gymnasiet och universitetet studerats, för att undersöka om och hur deras upplevelser varierar beroende på bakgrund samt om upplevelserna är kopplade till studieresultat.

Forskare vid avdelningen medverkar i ett samverksanprojekt med Örnsköldsviks kommun. I detta projekt genomförs en utvärdering av en matematik-app, både ur elevperspektiv och lärarperspektiv. Analyser fokuserar på hur appen kan användas som stöd för elevers lärande kring tallinjen och taluppfattning samt hur appen kan användas som stöd för lärares arbete med planering och utveckling av undervisningen kring detta matematikinnehåll.

Kontaktpersoner:
Matematik: Helena Johansson, Magnus Österholm, Pia Heitmann
Naturvetenskap: Nina Eliasson, Magnus Oskarsson, Hugo von Zeipel, Anna-Karin Westman

Nätverk för Ämnesdidaktisk forskning i Matematik och Naturvetenskap (NÄMN)

Den ämnesdidaktiska forskningsmiljön organiseras genom ett nätverk av personer som på något sätt är aktiva med eller intresserade av ämnesdidaktisk forskning i matematik och naturvetenskap. Sådana personer kan till exempel finnas bland doktorander och forskare inom utbildningsvetenskap från hela Mittuniversitetet, bland adjunkter, bland matematiker och naturvetare, samt bland lärare, skolledare och skolutvecklare i närregionen.

Kärnan i nätverkets verksamhet är en seminarieserie. Varannan vecka har vi ett seminarium som ofta består av diskussioner kring pågående forskning men som också behandlar andra frågor.

Har du frågor om NÄMN eller är du intresserad att vara med i nätverket? Kontakta i så fall Magnus Österholm, gästprofessor i matematikdidaktik.

Kontakt

Magnus Österholm

Professor, Gäst|Visiting Professor