Higher Education and E-Learning (HEEL)

Barn testar VR i skola med lärare

Mittuniversitetets forskningsgrupp Higher Education and E-Learning (HEEL) är en forskningsgrupp med basen inom ämnena pedagogik (UTV) och informatik (DSV). I skärningspunkten mellan kompetens från dessa två ämnen finns det teknikstödda lärandet (TEL) och digitalisering av utbildningsväsendet, det forskningsfält som gruppen arbetar med. Tvärvetenskapliga samarbeten mellan forskare från olika ämnen är därför naturligt för de forskare som intresserar sig för frågor relaterade till detta fält. Ambitionen är att bredda gruppens ämnesmässiga bas vid Mittuniversitetet.

HEEL är sprungen ur den forskning som UTV byggt upp sedan år 2000 då 4 doktorander anställdes inom projektet Flexibelt lärande och pedagogiskt ledarskap . Dessa doktorander har sedan dess bidragit till att bygga upp lärosätets forskningskompetens inom TEL och digitalisering av utbildningsväsendet. Sedan dess har fältet i olika former utforskats i många av avdelningens avhandlingsprojekt.

Verksamhet
HEEL har sedan 2013 drivit ett arbetsseminarium för forskning inom teknikstött lärande, kallat HEEL-seminariet. Forskare från Mittuniversitetet, Aalborgs universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Umeå universitet turas om att presentera och diskutera aktuella pågående forskningsprojekt. Seminariet har en internationell bas med engelska som arbetsspråk. Seminariet äger rum tre gånger per termin och sker via Zoom, vilket gör att möjligheten att delta är ortsoberoende. HEEL anordnar också symposier där framstående internationella forskare presenterar sin forskning inom de områden gruppen verkar. Sedan 2015 har tre stycken arrangerats.

HEEL är verksamt inom GRADE (http://graderesearch.umu.se), en nationell tvärvetenskaplig forskarskola om digitalisering och utbildning. I forskarskolan, som finansieras av Vetenskapsrådet, finns förutom Mittuniversitetet även Umeå Universitet, Högskolan i Gävle, Kungliga Tekniska Högskolan, Högskolan Väst samt Göteborgs Universitet. HEEL har i dagsläget fyra forskarstudenter anslutna till GRADE. Medel för ytterligare forskarstudenter kopplat till lärarutbildning är under ansökan.

Forskningsprojekt
HEELs verksamhet består även av ett antal utvecklingsprojekt inom TEL och digitalisering av utbildningsväsendet, exempelvis ALC, BLAD, BUFFL, DUVKOM, Networked Professional Learning och Pokémon i skolans värld. Bland tidigare projekt gruppen arbetat med kan nämnas HEALTH, MUML och C/D-projektet. Många projekt är strategiska lärosätesövergripande projekt som även har stöd från lärosätets ledning och bidrar till resurs- och kompetensutveckling. Vidare leder HEEL en del större internationella forskningsprojekt som redaktörer för böcker och tidskrifter. Gruppen har ett strategiskt samarbete uppbyggt med Aalborgs universitet, KTH och Umeå universitet. Vidare arbetar de tvärvetenskapligt för att stärka universitets utbildningar. Utöver informatik och pedagogik har HEEL genom BUFFL-projektet ett samarbete med Centrum för forskning om Ekonomiska Relationer, Mittuniversitetet.

Pågående forskningsprojekt

Forskningsledare

Jimmy Jaldemark

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428288