Kompassdimensionerna är de teoretiska byggstenarna bakom vår evenemangsutvärdering och konsultverksamhet. De är indelade i fem interna processdimensioner och tre externa effektdimensioner.

Processdimensionerna består av Organisation, Planering, Marknadsföring, Design och Risk. I kort så representerar de vad som har identifierats som de vanligast förekommande faktorerna bakom internt och samhälleligt framgångsrika evenemangsorganisationer.

Effektdimensionerna behandlar värden som resulterar från processdimensionernas karaktär och sammansättning i varje enskilt evenemang. Detta innefattar både värden relaterade till ett evenemangs prestation gentemot arrangörens målsättningar samt effekter i form av direkt och indirekt påverkan på värdssamhället och resten av omvärlden.

Som följd av vår strävan att kartlägga evenemangens roll i samhället har de externa dimensionerna blivit indelade i de områden som innefattas i ”Triple-Bottom-Line”, det vill säga det Ekonomi,ska det Socio-Kulturella och det Miljömässiga.”

 

Design

I evenemangsforskning är design nära sammankopplat med upplevelsevärdet i ett evenemang från besökarens (eller ”konsumentens”) perspektiv. Om marknadsföring förmedlar upplevelsen och övertalar...

Ekonomi

Den ekonomiska dimensionen behandlar arrangörers och evenemangs ekonomiska utfall. De uppmätta värdena består av allt från direkta ekonomiska effekter för såväl arrangören som närsamhället- till me...

Marknadsföring

Marknadsföringsdimensionen berör de specifika processer som formar ett produktutbuds marknadsvärde. Denna dimension innehåller även de processer som påverkar tillgängligheten av dessa produkter för...

Naturmiljö

Den Miljömässiga dimensionen representerar möjligen en av de mest polariserade diskussionerna i det moderna samhället.

Organisation

Organisationsdimensionen täcker struktur och generella ledningsmekanismer i evenemangsorganisationen.

Planering

Planering handlar om strategiskt beslutsfattande. Långsiktig planering är sällan förekommande bland evenemangsarrangörer och därför är denna dimension ett av nyckelområdena där våra kunder ser stör...

Socialt-Kulturellt

I Evenemangskompassens sociokulturella dimension har de sociala och kulturella värdena slagits ihop. Resonemanget lyder att kulturella uttryck är en integrerad del av det sociala livet i alla...

Säkerhet/Risk

Säkerhet är kanske den mest kontemporära dimensionen i Kompassen. Arrangörer, måste alla hantera riskfaktorer i olika utsträckning.