Industrial IoT

Projektet handlar om att utveckla eco-effektiva processer och system inom skogsindustrin. Det sker i samarbete med flera av våra ledande skogsindustrier i Sverige.

Det huvudsakliga syftet med EcoSys är att utveckla och implementera energibesparande teknologier vid produktionsenheter som producerar mekanisk massa med högt träutbyte (> 90%) och därmed också demonstrera och ytterligare förbättra miljö- och hållbarhetsaspekterna vid tillverkning av mekanisk massa.

"Syftet med vårt forskningsprojekt är att utveckla processmodellering och visualisering av massatillverkning så att vi bättre kan förstå vad som händer med träpartiklar och fibrer när de går igenom produktionsprocesser," säger Birgitta Engberg, projektledare för EcoSys. Användningen av moderna digitala verktyg för forskning och utveckling är viktig för att locka fler unga till skogsindustrin.

Mekanisk massa är tålig och resurseffektiv, bland annat eftersom den tillverkas med ett mycket högt utbyte av råmaterial (över 90%) och ett ton trä blir ungefär ett ton färdig produkt. Produkter tillverkade av mekanisk massa är därför hållbara, resurseffektiva, enkla att återvinna. De kan enkelt förmultna eller till och med förbrännas när de nästan bara är består av trä.

Vid den kemiska beredningen av pappersmassa uppnår man vanligtvis bara halva utbytet, dvs två ton vedmaterial måste tillsättas för att producera ett ton papper. Dessutom är den kemiska tillverkningsprocessen betydligt mer komplicerad och flera olika kemikalier måste användas och återvinnas.

Eftersom världens bioresurser i framtiden kommer att behöva användas för att ersätta det som för närvarande är gjort av olja (som plastmaterial och fordonsbränslen) utöver vad som tillverkas idag av biomaterial måste vår användning vara smartare och mer hållbar. En hög avkastning vid tillverkning av olika produkter blir mycket viktigare än idag. För närvarande används mekanisk massa huvudsakligen i produktion av olika tryckpapperskvaliteter. Efterfrågan på att papper för tidningar och skrivare är relativt lågt och om ett pappersbruk endast fokuserar på tidningspapper som produkt har det en extra olägenhet för lönsamheten eftersom tidningsläsarna av den tryckta papperstidningen ständigt minskar i Sverige och resten av västvärlden.

Huvudsyftet med EcoSys är att utveckla och implementera energibesparande teknik på fabriker och produktionsenheter som producerar mekanisk massa med högt träutbyte (> 90%) samt demonstrera och förbättra miljö- och hållbarhetsaspekterna vid tillverkning av mekanisk massa. Problemet med mekanisk massa är det höga energibehovet för produktionen (cirka 2 MWh/t tryckpapper). Vi vill utveckla produktion av papper som skulle göra massaproducenter mer konkurrenskraftiga och förbättra chansen att mekanisk massa kan fortsätta att produceras i framtiden. Projektet kan således bidra till att bevara arbetstillfällen i regionen - upp till 600 jobb vid SCA Ortviken och Valmet i Sundsbruk.

Fibermaterial (massa) bör kunna tillverkas med 30% lägre elförbrukning jämfört med dagens tillverkningssystem, vilket också skulle minska koldioxidbelastningen med 30%. Cirka hälften av massaproduktionen vid SCA Ortvikens pappersbruk i Sundsvall (totalt cirka 500 000 ton per år) skulle vara energieffektiv på detta sätt, det skulle innebära en minskning med cirka 150 000 MWh per år såväl som en reducerad koldioxidbelastning på cirka 0,48 Mton/år.

Finansiärer

Logo