Sandra Wall-Reinius

Dekan|Dean of Faculty

Under våren 2024 är jag tf dekan vid den humanvetenskapliga fakulteten vid Miun. Jag sitter tillfälligt vid HUV-kansliet i Hus P, Campus Östersund.

Bakgrund

Jag är geograf med inriktning kulturgeografi. Sedan 2011 är jag universitetslektor och sedan 2019 docent i kulturgeografi.

Efter grundskollärarexamen 4-9 i SO-ämnen och magisterexamen i geografi vid Uppsala universitet disputerade jag i kulturgeografi vid Stockholms universitet 2009 på avhandlingen "Protected Attractions: Tourism and Wilderness in the Swedish Mountain Region". Avhandlingen handlar om upplevelser och syn på landskapet, skyddade områdens sociala värden och om maktrelationer som kommer till uttryck i landskapet.

Forskningsområden

Min forskning handlar om människans relation till natur och landskap, markanvändning och intressekonflikter, turismgeografi, rekreationsekologi och hälsogeografi.

I flera studier har jag undersökt föreställningar kring begreppen natur och vildmark samt turistiska bilder och föreställningar och dess konsekvenser på platser, människor, kulturhistoria och nutida markanvändning. Jag har huvudsakligen forskat om mötet mellan naturskydd, samisk renskötsel, lokalbefolkning och turism. Jag är intresserad av policy och förvaltningsfrågor i landskap med flera markanvändare.

Jag är också intresserad av enklaviska turismrum med exempel från all-inclusive resande och kryssningsturism. Jag forskar även om tillgänglighetsfrågor och inkluderande perspektiv inom friluftsliv och samhällsplanering, där flera studier handlar om tillgängliga naturmiljöer och funktionsvariationer.

Nyckelord: social och miljömässig hållbarhet; mångfunktionella landskap; markanvändning och intressekonflikter; politisk ekologi; konstruktion av nature; naturskydd; mötet mellan turism och lokalbefolkning/lokalsamhället och samisk renskötsel; naturturism; friluftsliv; besökarstudier; fjällturism; tillgänglighet; funktionsvariationer; enklavisk turism; all inclusive turism

Forskning

Projekt om tillgängliga naturmiljöer:
-Tillgängliga naturmiljöer för att främja aktivt och häsosamt åldrande (2022-2024, Kamprad)

MISTRA Sport & Outdoors:
- Hållbar användning av mark och vatten i Jämtlandsfjällen (2020-2024)

Vindkraft:
- Vindkraft och upplevelsevärden i naturområden (2021-2023, Energimyndigheten)

Nyligen avslutade projekt

Enklavisk turism: Tourism enclaves: Geographies of exclusive spaces in tourism

Tillgängliga naturmiljöer:
- Accessible and inclusive nature-based tourism: promising practices of universal design (2019-2021, BFUF)
-Tillgänglighet och inkluderande naturmiljöer i Östersund kommun (2019-2021, Östersund kommun och Miun)
- Tillgänglig natur: ökad inkludering, hälsa och naturturism (2021-2022, Östersund kommun och Miun)

Miljömålsforskning:
- Negotiating Pathways to Mulifunctional Landscapes: A Pilot Model in the Jämtland Mountains
- Bortom konflikter: utmaningar och möjligheter i svenska fjäll
- Trender inom svensk fjällturism

Undervisning

Jag undervisar i geografi på lärarutbildningar och på uppdragsutbildningar samt på kurser i kulturgeografi på grund och avancerad nivå.

Övrigt

Till december 2023 har jag varit prodekan vid den humanvetenskapliga fakulteten. Jag har också varit ordförande i anställningsrådet och ledamot i fakultetsnämnden vid den humanvetenskapliga fakulteten samt representant i  Biblioteksrådet och i Utbildningsrådet vid Miun.

Jag handleder forskarstuderande. Jag är biträdande handledare till Michael Röslmaier och Axel Eriksson. Jag var även biträdande handledare till nu disputerade Jack Shepherd, Solene Prince och Lusine Margaryan. Jag var huvudhandledare till Kristin Godtman Kling som disputerade 2022.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Wall-Reinius, S. , Godtman Kling, K. & Ioannides, D. (2023). Access to Nature for Persons with Disabilities : Perspectives and Practices of Swedish Tourism Providers. Tourism Planning & Development, vol. 20: 3, ss. 336-354.  

Eriksson, A. , Pettersson, R. & Wall-Reinius, S. (2023). Environmental concerns in nature-based events : the permit process for organised outdoor recreation and sport. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 23: 2-3, ss. 176-194.  

Zingmark, M. , Ankre, R. & Wall-Reinius, S. (2021). Promoting outdoor recreation among older adults in Sweden – a theoretical and empirical foundation for the development of an intervention. Archives of Public Health, vol. 79: 1    

Wall-Reinius, S. , Ioannides, D. & Zampoukos, K. (2019). Does Geography Matter in All-Inclusive Resort Tourism? : Marketing approaches of Scandinavian tour operators. Tourism Geographies, vol. 21: 5, ss. 766-784.  

Saarinen, J. & Wall-Reinius, S. (2019). Enclaves in tourism : producing and governing exclusive spaces for tourism. Tourism Geographies, vol. 21: 5, ss. 739-748.    

Wall-Reinius, S. , Prince, S. & Dahlberg, A. (2019). Everyday life in a magnificent landscape : Making sense of the nature/culture dichotomy in the mountains of Jämtland, Sweden. Environment and Planning E, vol. 2: 1, ss. 3-22.  

Godtman Kling, K. , Dahlberg, A. & Wall-Reinius, S. (2019). Negotiating improved multifunctional landscape use: trails as facilitators for collaboration among stakeholders. Sustainability, vol. 11: 13    

Margaryan, L. & Wall-Reinius, S. (2017). Commercializing the Unpredictable : Perspectives From Wildlife Watching Tourism Entrepreneurs in Sweden. Human Dimensions of Wildlife, vol. 22: 5, ss. 406-421.    

Godtman Kling, K. , Fredman, P. & Wall-Reinius, S. (2017). Trails for Tourism and Outdoor Recreation: A Systematic Literature Review. Tourism, vol. 65: 4, ss. 488-508.    

Laven, D. , Wall Reinius, S. & Fredman, P. (2015). New Challenges for Managing Sustainable Tourism in Protected Areas : An Exploratory Study of the European Landscape Convention in Sweden. Society & Natural Resources, vol. 28: 10, ss. 1126-1143.  

Lundberg, C. , Fredman, P. & Wall-Reinius, S. (2014). Going for the Green? The Role of Money among Nature-Based Tourism Entrepreneurs. Current Issues in Tourism, vol. 17: 4, ss. 373-380.  

Wall Reinius, S. (2012). Dans les coulisses de la science. : Entretien avec Sandra Wall-Reinius. Téoros, vol. 31: 2, ss. 116-117.

Fredman, P. , Wall-Reinius, S. & Grundén, A. (2012). The Nature of Nature in Nature-based Tourism.. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 12: 4, ss. 289-309.  

Wall Reinius, S. (2012). Wilderness and Culture: Tourist Views and Experiences in the Laponian World Heritage Area. Society & Natural Resources, vol. 25: 7, ss. 621-632.  

Wall Reinius, S. & Bäck, L. (2011). Changes in Visitor Demand: Interyear Comparisons of Swedish Hikers' Characteristics, Preferences and Experiences. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 11: Suppl 1, ss. 38-53.  

Ankre, R. & Wall Reinius, S. (2010). Methodological Perspectives: The Application of Self-Registration Cards in the Swedish Coasts and Mountains. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 10: 1, ss. 74-80.  

Wall Reinius, S. & Fredman, P. (2007). Las áreas protegidas como atractivos turísticos. Annals of tourism research en español, vol. 9: 2, ss. 234-252.

Wall Reinius, S. & Fredman, P. (2007). Protected areas as attractions. Annals of Tourism Research, vol. 34: 4, ss. 839-854.  

Pettersson, R. & Wall-Reinius, S. (2005). Turisme i Sápmi og Laponia. GO : geografisk orientering, vol. 2, ss. 70-75.

Böcker

Saarinen, J. & Wall-Reinius, S. (2021). Tourism enclaves : Geographies of exclusive spaces in tourism. Oxon : Routledge (Routledge Special Issues as Books ).

Doktorsavhandlingar

Wall Reinius, S. (2009). Protected Attractions : Tourism and Wilderness in the Swedish Mountain Region. Diss. (Sammanläggning) Stockholm : , 2009 (Meddelanden från Kulturgeografiska institutionen : 140)

Kapitel i böcker, del av antologier

Fredman, P. , Sievänen, T. , Jensen, F. , Gundersen, V. , Wall-Reinius, S. , Lexhagen, M. , Lundberg, C. , Sandell, K. & et al. (2023). Approaches to foresight recreation and tourism in nature : experiences from the Nordic region. I The Routledge Handbook of Nature Based Tourism Development. Routledge. S. 131-148.  

Saarinen, J. & Wall-Reinius, S. (2021). Geographies of exclusive spaces in tourism: Future issues. I Tourism Enclaves : Geographies of Exclusive Spaces in Tourism. Routledge (Routledge Special Issues as Books).

Fredman, P. , Haukeland, J. V. , Tyrväinen, L. , Stensland, S. & Wall-Reinius, S. (2021). Nature-based tourism in a Nordic context. I Nature-based Tourism : From Place-based Resources to Value-added Experiences. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing. S. 2-15.  

Wall-Reinius, S. & Heldt Cassel, S. (2019). Introduktion till turism och svensk turismforskning. I Turismen och resandets utmaningar. Svenska sällskapet för antropologi och geografi (YMER). S. 7-30.  

Svensson, D. , Sörlin, S. , Dahlberg, A. , Fredman, P. & Wall-Reinius, S. (2017). Walking on the Shoulders of Giants : Historical Mountain Trails as Management Tools?. I The Routledge International Handbook of Walking Studies. New York : Routledge. S. 330-339.

Fredman, P. , Lundberg, C. & Wall-Reinius, S. (2014). Naturturism– en växande bransch. I Skogen och kulturlandskapet. Alnarp : Sveriges Lantbruksuniversitet (Omvärld, Alnarp, SLU).

Wall Reinius, S. (2010). Researching tourists in the outdoors Challenges and experiences from protected areas in Sweden. I Fieldwork in Tourism : Methods, Issues and Reflections. London : Routledge. S. 232-239.

Wall Reinius, S. (2009). A ticket to national parks? tourism, railways and the establishment of national parks in Sweden. I Tourism and National Parks: International Perspectives on Development, Histories and Change. London : Routledge. S. 184-196.  

Jämting, H. , Nilsson, M. , Pettersson, R. & Wall Reinius, S. (2005). Biosfärområden i Sverige : Torneträsk biosfärområde och Kristianstads Vattenrike. I Målkonflikter mellan natur, kultur och turism i hållbart utvecklingsarbete. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Utredningsserien / European Tourism Research Institute). S. 57-61.

Tolvanen, A. , Forbes, B. , Wall, S. & Norokorpi, Y. (2005). Recreation at treeline and interactions with other land use activities. I Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. Berlin : Springer (Ecological studies (Berlin)). S. 203-217.

Wall Reinius, S. , Tolvanen, A. , Forbes, B. & Norokorpi, Y. (2005). Recreation at treeline and interactions with other land-use activities. I Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. Berlin : Springer (Ecological Studies). S. 203-217.

Johansson, M. , Palmgren, L. & Wall Reinius, S. (2005). Världsarv och turismutveckling. I Målkonflikter mellan natur, kultur och turism i hållbart utvecklingsarbete. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Utredningsserien / European Tourism Research Institute). S. 35-42.

Wall, S. (2003). En studie om hållbar utveckling i Torneträskområdet. I Human interactions with the mountain birch ecosystem : Implications for sustainable development. Final HIBECO report.. Oulo : University of Oulo, Finland.

Konferensbidrag

Ankre, R. , Wall-Reinius, S. & Olausson, F. (2023). Where do we find strategic planning for sustainable outdoor recreation? : An analysis of planning practices of five Swedish mountain municipalities. I 31st Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research – Book of Abstracts. Östersund : (Rapportserien / European Tourism Research Institute). S. 191--194.

Zingmark, M. , Ankre, R. , Godtman Kling, K. & Wall-Reinius, S. (2022). Promoting continued engagement in outdoor recreation among older adults in Sweden through the public sector, third sector and companies. Paper presented at the Nordic Congress of Gerontology, Odense, Denmark, June 8–10, 2022.

Ankre, R. & Wall-Reinius, S. (2021). Accessible recreational areas? A pilot study on disabilities, experiences and the outdoors. I The 10th MMV Conference : Managing outdoor recreation experiences in the Anthropocene – Resources, markets, innovations. Ås, Norway : (MINA fagrapport)    

Zingmark, M. , Ankre, R. & Wall-Reinius, S. (2021). ”Det är väldigt viktigt att komma ut för både kropp och själ” – Äldre personers utomhusvistelse och tillgänglighet till Östersunds naturområden. Paper presented at the Naturen – tillgänglig och inkluderande för vem? Mittuniversitetet, Östersund, [DIGITAL], Juni 10, 2021.

Ankre, R. & Wall-Reinius, S. (2019). Accessibility and inclusive nature for everyone? A case study of outdoor recreation in Östersund, Sweden. I 28th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research. 23 to 25 October 2019. Roskilde University, Denmark.

Godtman Kling, K. , Wall-Reinius, S. , Ankre, R. & Ioannides, D. (2019). Accessible and inclusive tourism and recreation : practices of universal design in Sweden. Paper presented at the The 8th Nordic Geographers Meeting, Trondheim, Norway, June 16–19, 2019

Wall-Reinius, S. , Prince, S. & Dahlberg, A. (2019). The Everyday in a Contested Landscape Making sense of conservation, tourism and local development in the mountains of Jämtland, Sweden. Paper presented at the The 8th Nordic Geographers Meeting in Trondheim, Norway, June 16–19, 2019

Ioannides, D. & Wall-Reinius, S. (2019). What does the concept of over-tourism mean for remote natural areas?. Paper presented at the American Association of Geographers Annual Meeting (AAG), Washington DC, April 3-7, 2019

Godtman Kling, K. & Wall-Reinius, S. (2018). Negotiating co-existence in multifunctional landscapes: trails as facilitators for communication. I Abstract book.. S. 108--109.  

Margaryan, L. & Wall-Reinius, S. (2017). Commercializing the unpredictable : Perspectives from wildlife watching tourism entrepreneurs in Sweden. Paper presented at the International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM), June 19-22, 2017, Umeå, Sweden  

Wall-Reinius, S. (2017). Does Geography Matter in All-Inclusive Resort Tourism? : A case study of Scandinavian tour operators.. Paper presented at the Nordic Geography Meeting (NGM), Stockholm, June 18th–21st 2017

Wall-Reinius, S. & Saarinen, J. (2017). Enclave tourism : Bordering, spatial homogenisation and differentiation in tourism destination development. Paper presented at the Tourism Shaping places: mobilities and tourism destination evolution, Vila-seca, Spain, October 18-21, 2017

Dahlberg, A. & Wall-Reinius, S. (2017). Exploring the importance of categories in contemporary conservation debates : the case of a proposed national park in the Swedish mountain region.. Paper presented at the Nordic Geography Meeting (NGM), Stockholm, 18th –21st June 2017

Lexhagen, M. & Wall-Reinius, S. (2017). Understanding nature experiences : the role of Internet, social media and the image of the Swedish Mountains. I 26th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research, October 4-6 2017, Falun, Sweden. BOOK OF ABSTRACTS. Falun : . S. 93-  

Sievänen, T. , Fredman, P. , Søndergaard Jensen, F. , Lexhagen, M. , Lundberg, C. , Sandell, K. , Wall Reinius, S. & Wolf-Watz, D. (2016). Foresight Outdoor Recreation : A discussion based on monitoring experiences in the Nordic context. I Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Abstract Book.. S. 173--175.  

Brouder, P. & Wall Reinius, S. (2016). Managing Tourism for Sustainable Local Development in Jokkmokk, Sweden. I Tourism, People and Protected Areas in Polar Wilderness. (RMF S-03-2016). S. 36-  

Wall Reinius, S. (2016). Vägar till mångfunktionella landskap : en pilotmodell i Jämtlandsfjällen. Paper presented at the Naturvårdsverkets Forskningsdag 2016

Wall Reinius, S. (2015). Bortom konflikter i fjällen. I Kunskapskonferensen Storslagen fjällmiljö.

Wall Reinius, S. (2015). Exploring the importance of categories in contemporary conservation debates: the case of a proposed national park in the Swedish mountain region.. I Nordic environmental social science conference 2015 : Contested natures - new strategies, ideas and dialogues?.

Wall Reinius, S. & Chekalina, T. (2015). Inter-year comparisons of visitor characteristics and preferences : the case of Swedish summer visitors in the Jämtland Mountains. I Responsible Tourism? : The 24th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research.. S. 97-

Wall Reinius, S. & Brouder, P. (2014). Emerging sustainable tourism development in the arctic gateway of Jokkmokk, Sweden?. I International Polar Tourism Research Network IPTRN, 2014 : Polar Tourism Gateways: Past, Present and Future.

Wall Reinius, S. & Dahlberg, A. (2014). National perceptions on protected areas and local community involvement in the Swedish mountains. I The 7th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV) : local community and outdoor recreation.. S. 151--152.    

Wall Reinius, S. (2014). Olika erfarenheter och perspektiv på processer inför och efter tillkomsten av skyddade områden : session organized at Kunskapskonferensen Storslagen fjällmiljö. I Kunskapskonferensen Storslagen fjällmiljö.

Fredman, P. , Laven, D. & Wall-Reinius, S. (2013). Managing Tourism in Protected Areas from a Landscape Perspective : An Exploratory Study from Sweden. I Protected Areas and Place Making Conference PROCEEDINGS 2013.

Wall-Reinius, S. & Ioannides, D. (2013). Past, present and future transportation to peripheral recreational and protected areas in Sweden. I The Association of American Geographers Annual Meeting, AAG.  

Wall Reinius, S. , Laven, D. & Fredman, P. (2012). New Challenges for Managing Sustainable Tourism in a Landscape Context : An Exploratory study from a landscape perspective in Sweden. I The 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreation and Protected Areas : Outdoor recreation in change - current knowledge and future challenges. (Friluftsliv i förändring)    

Laven, D. , Fredman, P. & Wall Reinius, S. (2012). New challenges for managing sustainable tourism in protected areas : an exploratory study from a landscape perspective in Sweden. I Revista Turismo & Desenvolvimento.. S. 135--137.

Wall Reinius, S. , Grundén, A. & Fredman, P. (2011). Betydelsen av tillrättalagd natur och tillgänglighet: en studie av naturturismföretag. I Friluftsforskning 2011.

Wall Reinius, S. (2011). Internationella marknader för svensk naturturism. Paper presented at the Forum för naturturism, Mittuniversitetet, Östersund

Wall Reinius, S. (2011). Naturturismföretagen och naturen. Paper presented at the Forum för naturturism, Mittuniversitetet, Östersund

Wall Reinius, S. , Ioannides, D. & Zampoukos, K. (2011). The trend towards all-inclusive and other pre-planned tourist destinations: Does geography matter?. I IV Critical Tourism Studies Conference. Cardiff :

Wall Reinius, S. (2010). Protected Attractions : Tourism and Wilderness. I International symposium on society and resource management (ISSRM).

Wall Reinius, S. (2009). Understanding Sweden as a Nature Tourism Destination. I The 18th Nordic Symposium in tourism and hospitality research.

Wall Reinius, S. (2008). Reindeer as a symbol of the natural and cultural landscape : tourist experiences of the Laponian WHS. I RGS-IBG Annual International Conference “Geographies That Matter”.

Wall Reinius, S. (2008). Stabilitet och förändring : en longitudinell studie over vandrarnas upplevelser i lapplandsfjällen. I Friluftsforskning 2008. (Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring). S. 53--54.  

Wall Reinius, S. & Skarin, A. (2005). Human-Reindeer Interactions: Hikers' experiences and semi-domesticated reindeer's responses : 14 th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research.

Wall Reinius, S. (2004). Experiences from Visitor Surveys and Counting within the research project: Visitors, conflicts and sustainability.

Licentiatavhandlingar

Wall Reinius, S. (2006). Tourism attractions and land use interactions : Case studies from protected areas in the Swedish mountain region. Lic.-avh. (Sammanläggning) Stockholm : Department of human geography, 2006 (Vetenskapliga bokserien / European Tourism Research Institute : 2006:16)  

Manuskript

Wall Reinus, S. Human – Reindeer Interactions: Reindeer as Attraction – Hikers as Disturbance?.

Rapporter

Wall-Reinius, S. & van den Brink, P. (2023). Rekreation och miljöpåverkan i fjällen : En sammanfattning av forskning om ekologiska effekter av friluftsliv, turism och sport. Östersund : Mid Sweden University (Rapporter Mistra Sport & Outdoors 2023:5).    

Ankre, R. , Olausson, F. & Wall-Reinius, S. (2023). Strategisk planering för friluftsliv och hållbarhet i Jämtlands län och dess fjällkommuner : En analys av planerings- och strategidokument samt intervjuer med olika aktörer på regional och lokal nivå. Östersund : (Rapporter Mistra Sport & Outdoors 2023:4).    

Ankre, R. , Wall-Reinius, S. , Zingmark, M. & Jonsson, A. (2022). Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer i Östersunds kommun - med fokus på äldre vuxna och personer med fysiska funktionsnedsättningar : Sammanfattning av ett samverkansprojekt mellan Mittuniversitetet och Östersunds kommun 2019–2022. Östersund : (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2).    

Godtman Kling, K. & Wall-Reinius, S. (2021). Naturligtvis : Tillgänglig och inkluderande naturturism. Stockholm : (BFUFs rapportserie 18).  

Wåger, S. & Wall-Reinius, S. (2018). Sammanhållen kommunikation för forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö.  

Wall-Reinius, S. , Fredman, P. , Dahlberg, A. , Svensson, D. , Sörlin, S. & Godtman Kling, K. (2018). Vägar till mångfunktionella landskap : En pilotmodell i Jämtlandsfjällen. Stockholm : Natruvårdsverket (Naturvårdsverket 6820).  

Godtman Kling, K. , Wall-Reinius, S. & Fredman, P. (2017). The Multi-functional Trail : An International Literature Review and the Case of Trails in Southern Jämtland Mountains, Sweden. (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2017:1).  

Fredman, P. , Wolf-Watz, D. , Sandell, K. , Wall-Reinius, S. , Lexhagen, M. , Lundberg, C. & Ankre, R. (2016). Dagens miljömål och framtidens fjällupplevelser: Iakttagelser av aktivitetsmönster, landskapsrelationer och kommunikationsformer. Östersund : (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2016:3).    

Wall-Reinius, S. , Ankre, R. , Dahlberg, A. , Bodén, B. & Laven, D. (2016). Intressemotsättningar och utmaningar i multifunktionella landskap : studier kring buller, vindkraft och naturskydd i Jämtlandsfjällen. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2016:7).    

Wall Reinius, S. , Dahlberg, A. , Ankre, R. , Bodén, B. & Laven, D. (2015). Bortom konflikter i fjällen. Utmaningar i multifunktionella landskap. Stockholm : Naturvårdsverket (Storlagen Fjällmiljö ).  

Wall Reinius, S. , Fredman, P. , Lundberg, C. , Lexhagen, M. , Sandell, K. & Wolf-Watz, D. (2015). Fjällens nyheter. Östersund :  

Ioannides, D. & Wall-Reinius, S. (2015). Sustainable mobility in the periphery: Are electric vehicles the answer? : Review of international literature on electric vehicles and ideas for further research. Östersund : (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2015:3).  

Wall-Reinius, S. , Olausson, F. , Ankre, R. , Dahlberg, A. , Lexhagen, M. , Lundberg, C. , Sandell, K. & Bodén, B. (2015). Undersökning bland besökare i södra Jämtlandsfjällen sommaren 2013. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2015:2).  

Fredman, P. , Wall-Reinius, S. , Sandell, K. , Lundberg, C. , Lexhagen, M. , Bodén, B. & Dahlberg, A. (2014). Besök och besökare i fjällen : Resultat från en undersökning avseende svenskarnas fritidsaktiviteter i fjällen, besök i olika fjällområden, landskapsrelationer, fjällen i sociala medier, upplevelser av vindkraft och attityder till skyddad natur. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2014:3).  

Wall-Reinius, S. (2014). Slutrapport –Turismutbildning 2.0.  

Wall Reinius, S. , Fredman, P. , Lundberg, C. & Grundén, A. (2011). Naturen viktig för turismen - men kunskapen otillräcklig. Östersund : ETOUR (Fakta turism 1).  

Fors, S. , Flygt, L. & Wall-Reinius, S. (2010). Svensk naturturism för den internationella marknaden : En studie baserad på en expertgrupp. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2010:26).  

Wall Reinius, S. (2010). Utlandsmarknader för svensk naturturism : Sekundäranalys av VisitSwedens målgruppsundersökning på tio utlandsmarknader 2009. Stockholm : VisitSweden

Fredman, P. , Wall-Reinius, S. & Lundberg, C. (2009). Turism i natur : Definitioner, omfattning, statistik. Östersund : Etour (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2009:23).  

Wall-Reinius, S. (2004). Vandringsturism i Laponia. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Working paper - European Tourism Research Institute 2004:3).  

Wall Reinius, S. (2003). Tourist's Behaviour and Attitudes in the Northern Part of the Swedish Mountains. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Working paper - European Tourism Research Institute 2003:6).  

Samlingsverk (redaktör)

Wall-Reinius, S. (ed.) & Heldt Cassel, S. (ed.) (2019). Turismen och resandets utmaningar. Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (YMER 139).

Övrigt

Wall-Reinius, S. (2019). The state of Nordic tourism geographies : Panel presentation and discussion.

Wall-Reinius, S. (2014). Hållbar turism: Lokal delaktighet och samverkan i glesbygd. Etour.  

Sidan uppdaterades 2023-12-28