Mittuniversitetet ska kvalitetssäkra verksamheten genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med Arbetsmiljöverkets lagar och föreskrifter.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Arbetet omfattar alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för vår arbetsmiljö. Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, bedöma risker, genomföra åtgärder och följa upp verksamheten så att de anställda inte skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt.

Stödmaterial

Länkar