Genom internationalisering kan människors perspektiv vidgas. Internationalisering i olika former skapar förutsättningar för erfarenhetsutbyten, ger inblick i olika sätt att organisera samhället och skapar förståelse för människors sätt att tänka, förhålla sig och agera.

Mobilitet är ett viktigt redskap för internationalisering. Mittuniversitetet har avtal med universitet världen över där anställda kan tillbringa kortare eller längre perioder. De flesta av partneruniversiteten finns i Europa, men universitetet har även partners i till exempel Australien, Kanada, Kina och USA.

Som anställd kan du söka centrala mobilitetsbidrag för en vistelse vid ett partneruniversitet. Mittuniversitetets International Relations Office tar löpande emot ansökningar, ger information och diskuterar olika möjligheter för mobilitet.

Mobilitet

Internationella möjligheter för studenter

Utöver detta finns vid Mittuniversitetet ett stort antal internationella forskningssamarbeten, projekt och andra internationaliseringsfrämjande initiativ som huvudsakligen är förlagda till avdelningar och centrumbildningar. För information om dessa hänvisas till de avdelningsspecifika webbsidorna.

 

Strategier och statistik kring internationalisering