Ämnesdidaktik

Vid Mittuniversitetet bedrivs forskning inom flera områden inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Ett omfattande samarbete finns med forskare och universitet i Sverige, Norden och övriga världen.

Språk och kommunikation

Vid avdelningen finns flera forskningsprojekt som berör aspekter av språk och kommunikation i relation till undervisning och lärande i matematik och naturvetenskap.

SONAT är ett projekt med fokus på språk och naturvetenskap som består av klassrumsstudier i NO i åk 9, där lektioner videofilmas och analyser görs med fokus på elevernas språkanvändning.

I ett samarbete mellan ämnesdidaktiska forskare i matematik och naturvetenskap genomförs ett projekt med fokus på användningen av illustrationer i undervisningen.

Elevers lärande av det matematiska symbolspråket är fokus för ett projekt som undersöker elevers meningsskapande av symboler, särskilt avseende vilken roll naturligt språk har för detta meningsskapande.

Systematiska och storskaliga utvärderingar

Forskare vid avdelningen har under lång tid medverkat i genomförandet av stora internationella utvärderingar av elevers kunskaper och attityder till skolan, genom Programme for International Student Assessment (PISA) och Trends In Mathematical and Science Study (TIMSS). Olika forskningsprojekt genomförs också med de data som samlas in i dessa utvärderingar.

Forskare vid avdelningen har också ambitionen att initiera och driva andra forskningsprojekt som fokuserar på systematiska utvärderingar. Ett sådant projekt är ROSE (Relevance of Science Education), där forskare från olika länder studerar elevers attityder och intresse för naturvetenskap.

Nätverk för Ämnesdidaktisk forskning i Matematik och Naturvetenskap (NÄMN)

Den ämnesdidaktiska forskningsmiljön organiseras genom ett nätverk av personer som på något sätt är aktiva med eller intresserade av ämnesdidaktisk forskning i matematik och naturvetenskap. Sådana personer kan till exempel finnas bland doktorander och forskare inom utbildningsvetenskap från hela Mittuniversitetet, bland adjunkter, bland matematiker och naturvetare, samt bland lärare, skolledare och skolutvecklare i närregionen.

Kärnan i nätverkets verksamhet är en seminarieserie. Varannan vecka har vi ett seminarium som ofta består av diskussioner kring pågående forskning men som också behandlar andra frågor.

Har du frågor om NÄMN eller är du intresserad att vara med i nätverket? Kontakta i så fall Magnus Österholm, gästprofessor i matematikdidaktik.

Kontakt

Magnus Österholm

Professor, Gäst|Visiting Professor