Gamla bildbanksbilder

Forskarutbildningsämnet Ekoteknik och miljövetenskap vid Mittuniversitetet behandlar det
tvärvetenskapliga studiet av mänskliga samhällen i samspel med naturen, med särskild
tonvikt lagd på utvecklandet av nys system för ett långsiktigt hållbart bruk av
naturresurser. Forskningsmetodiken är tvärvetenskapligt inriktad och där så är
ändamålsenligt, systematiskt orienterad.

Pågående forskningsprojekt

ECWA-NOR

Forskningsprojektet ECWA-NOR har som målsättning att säkra kvaliteten i våra vattendrag genom analys och spårning av tarmbakterier och e-DNA.