I forskningsämnet Kulturgeografi och geografi undersöks interaktionen mellan människan och samhället ur ett rumsligt perspektiv.

Karta map

Kulturgeografi fokuserar på hur den rumsliga organisationen av olika aktiviteter och verksamheter påverkar människor, och omvänt hur mänskliga aktiviteter ger upphov till ett samhälles rumsliga utformning, samt hur mänskliga aktiviteter påverkar natur och miljö. I ämnets forskning är hållbarhet ett genomgående tema.

Geografienheten inom Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT) är en aktiv forskargrupp vars medarbetare har nätverk och samarbeten både nationellt och internationellt. Ett flertal av våra forskningsprojekt är tvärvetenskapliga. Kollegiet undervisar både på grund-och avancerad nivå samt på forskarutbildningsnivå.

 

Turismgeografi

Turismgeografi är ett av våra huvudområden och också ett centralt forskningsområde inom centrumbildningen ETOUR samt i forskarutbildningen i turismvetenskap. Vi leder för närvarande turismrelaterad forskning kring mobilitet och infrastruktur; arbete och arbetare; naturbaserad turism; urban, ekonomisk och politisk geografi; klimatförändringar och småföretagande; regional utveckling; kulturarv och landsbygdens landskap; och turism och fredsbyggande. Dessutom är vår forskning i turismgeografi tvärvetenskaplig med särskilt starka band till turismvetenskap, utvecklingsstudier, politisk ekonomi, politisk ekologi och evolutionär ekonomi.

Kontaktperson: Dimitri Ioannides

 

Geografiska studier om omtvistade landskap, planering och förvaltning

Detta tematiska område inkluderar studier av samspelet mellan människa och natur; planering och förvaltning; naturvård; och styrning av natur- och kulturlandskap. Inom detta tema utvecklar vi kunskap om hur människa och samhälle uppfattar, föreställer, hanterar och använder resurser och landskap samt hur olika synsätt och uppfattningar tas hänsyn till i planering och policy. Centralt för detta tema är att beakta multifunktionella landskap och hur olika markanvändare och intressen kan ge upphov till intressemotsättningar, motsägelsefyllda diskurser, nyttjande och förvaltning i olika landskap.

Kontaktperson: Sandra Wall-Reinius

 

Arbetsgeografier i förändring

Forskningen inom detta område sker i skärningspunkten mellan feministisk och ekonomisk geografi och inbegriper bland annat studier av otrygga anställningar och arbetsvillkor, arbetskraftens rörlighet och migration. Inom ramen för detta tema bedrivs för närvarande forskning i två externfinansierade projekt: Ett som handlar om trakasserier och hot om våld på hotell- och restaurangarbetsplatsen, samt ett projekt om tillvaron som gig-arbetare.

Kontaktperson: Kristina Zampoukos

 

Ämnet Kulturgeografi och geografi hör till Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)

Forskningen i Kulturgeografi och geografi sker ofta inom ramen för turismforskningscentret ETOUR

Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversitetet

Pågående forskningsprojekt

Air bnb

Många städer i världen har fått erfara en enorm tillväxt av korttidsuthyrning i och med Airbnb:s växande popularitet. Men vad händer med bostadsområden, arbetsmarknaden och de lokalt boende på...

Att släcka bränder: En "Multiple Streams"-analys

Vad händer när skogsbränderna är släckta? Är vi förberedda för nästa kris? Detta projekt studerar om och hur krisberedskap och krishantering, som en policysektor på lokal nivå i Sverige, anpassas...

Enklavisk turism

Enklavisk turism kan innefatta all-inclusive resorts och kryssningsresor, där resmålet är isolerat från och skiljer sig från det omgivande lokalsamhället samt har svaga kopplingar till den lokala...

Mistra Sport & Outdoors

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Programmet bygger på samverkan med...

Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer

Naturupplevelser är inte en självklarhet för alla. För många personer med funktionsnedsättning är ett friluftsliv svårt att förverkliga. Därför ska nu en forskargrupp på turismforskningscentret ETO...

Medarbetare

Daniel Laven

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428620

Heather Mackay

Universitetslektor, Adjungerad|Adjunct Lecturer

Kristina Zampoukos

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1427912

Rosemarie Ankre

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1427836

Sandra Wall-Reinius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428246