Här har vi samlat information om RCR:s forskningsprojekt och centrets tre temaområden – risk, kris och hållbarhet.

Forskarna vid RCR representerar en bred vetenskaplig kompetens med viss tyngdpunkt mot samhällsvetenskapliga perspektiv. Forskningen bedrivs inom tre tvärvetenskapliga temaområden.

Riskforskning

Forskningen inom risk kan delas upp i två områden.

Det första området inkluderar analyser av hur risker konstrueras i relation till normativa diskurser och maktstrukturer i samhället såsom ålder, kön, klass, etnicitet, sexualitet etc.

Det andra området inkluderar riskbedömning inom kriminalvård, logistik och beslutsmodeller, riskstyrning och policy. Forskningen bedrivs inom data och systemvetenskap, kriminologi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap och samarbete sker med både offentliga och privata aktörer.

Temaledare: Minna Lundgren

Krisforskning

Forskningen inom temat har fokus på kriser i en vid bemärkelse från vardagskriser till mer omfattande händelser där vi uppmärksammar både professionella krishanteringsaktörer som aktörer från andra organisationer, frivilliga verksamheter och hushåll. 

Inom detta område är vi intresserade av krishanteringens relationer och gränsdragningar och studerar bl.a. ledning, samverkan, kommunikation, nätverk och lärande. Vi genomför också kritiska analyser av hur området påverkas av olika maktstrukturer i samhället.

Inom RCR Simulation Lab utvecklar vi etiska förhållningssätt, metoder och rutiner vid studier av kriser och extraordinära händelser, i laboratoriemiljön och vid utveckling av övningar. 

Temaledare: Lena-Maria Öberg

Hållbarhetsforskning

Hållbarhetsforskningen inom RCR adresserar hållbarhetens fyra dimensioner (ekonomisk, social, ekologisk och kulturell) och gör det med utgångspunkten att icke hållbara processer i samhället riskerar att skapa risker och kriser. Den tvärdisciplinära forskningen inom området har till mål att betrakta flera av hållbarhetens dimensioner samtidigt.

Forskningen har kommit att särskilt utgå från regionala och lokala perspektiv. Av den anledningen är studieobjekten vanligen lokalsamhällen, grupper, familjer eller enskilda individer.

Temaledare: Gustav Lidén

Pågående forskningsprojekt

Att släcka bränder: En "Multiple Streams"-analys

Vad händer när skogsbränderna är släckta? Är vi förberedda för nästa kris? Detta projekt studerar om och hur krisberedskap och krishantering, som en policysektor på lokal nivå i Sverige, anpassas...

Boende, integration och arbete

En jämförelse av Sveriges större städer visar att i segregerade bostadsområden är exempelvis inkomstnivåerna lägre och hälsoriskerna för de boende högre. Var man är bosatt visar sig också ha stor...

Nätverk som styrform

Inom detta projekt studeras de s.k. Älvgrupperna med fokus på hur samverkan mellan privata och offentliga aktörer fungerar som verktyg för risk- och krishantering. Ett delsyfte är att studera...