Pågående forskning

Ett antal större och mindre forskningsprojekt bedrivs vid institutionen.

Flera av dem har stark internationell förankring, många sker i ett nationellt samarbete med kolleger vid andra lärosäten och andra åter är mera lokalt förankrade med kontakter i det omgivande samhället. Nedan ges några exempel på vår forskning.

SPECU

Vid Institutionen för utbildningsvetenskap finns en forskargrupp inom specialpedagogik i kombination med utvecklingsarbeten och utvärderingar (SPECU). Under flera år har institutionen haft möjlighet att bidra med följeforskning i olika kommuner/skolor, vilka tilldelats utvecklingsmedel så kallade SiS-medel från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM). Forskargruppen har under åren fått tillgång till olika typer av empiri, vilken nu bearbetas till vetenskapliga artiklar. Följande projekt pågår just nu:

”Studielänken”, Vuxenutbildning, Örnsköldsviks kommun, 2016-2018– Lena Boström, Lena Randevåg

”Språkliga interaktioner”, Fem förskoleområden i Östersunds kommun, 2016-2019 – Lena Randevåg

”Fysisk lärmiljö i en tillgänglig skola”, Mimergården Östersund, 2015-2017 Lena Ivarsson

”En tillgänglig skola ger mer åt fler – på väg mot ökad måluppfyllelse genom tillgänglighet och mångfald”, Mimergården Östersund, 2015-2017, Lena Ivarsson

”Samspel som lyfter”, Undersåker, Åre kommun, 2014 - 2015, Ulrika Gidlund, Lena Boström

”Alla ska med”, Fyrvalla, JGY, Östersunds kommun, 2015 -2018, Ulrika Gidlund

”Samspel för lärande”, Mörsil, Åre kommun, 2016 – 2018, Ulrika Gidlund

”En gymnasieskola för alla”, Hedbergska, Sundsvall kommun, 2017-2018, Ulrika Gidlund

”Sociala relationer som grund för goda studieresultat”, Wargentin, JGY, Östersunds kommun, 2018, Ulrika Gidlund

Alla som är intresserade av specialpedagogik är varmt välkomna att delta

Kontaktperson: Lena Boström, professor i pedagogik

PAAM

Pedagogik, Affordans, Agens och Materialitet (PAAM)- forskningsnätverket träffas ca en gång i månaden för att läsa och diskutera texter med fokus på pedagogik, affordans, agens och materialitet. Träffarna sker i seminarieform, med möjlighet att diskutera litteratur inom området och även presentera egna texter. Alla som är intresserade av pedagogik, affordans, agens och materialitet är varmt välkomna att delta.

Kontaktperson: Helene Dahlström, 010-142 81 04

EIPTE – Entrepreneurship in Initial Primary Teacher Education

Institutionen för utbildningsvetenskap ingår under tre år, 2017-2020, i ett EU-finansierat projekt. Ett strategiskt partnerskap tillsammans med University of Deusto, University College Sjaelland, Leuphana University, University of Applied Sciences/Vilniaus Kolegija, Lithuania, Artesis Högskola Plantijn, Antwerpen.

EIPTE-projektet syftar till att lärarutbildningar ska utveckla förhållningssätt och upplägg samt öka kvaliteten på befintliga arbetssätt och metoder för att kunna arbeta med och förbereda lärarstudenter för det uppdrag som gäller entreprenörskap. I skolan kan det handla om att stimulera elevernas nyfikenhet, kreativitet och viljan att pröva och omsätta nya idéer till handling. Även om flera europeiska länder har entreprenörsskap inskrivet i uppdrag och styrdokument är det endast tre länder som uttryckligen ser det som självklart att deras lärarstudenter mot yngre åldrar har de kompetenser och förmågor som krävs för att planera undervisning i entreprenörskap. EU-kommisionens rapport Entrepreneurship ecuation: enabling teachers as a critical success factor (2011) lyfter fram entreprenöriella förmågor sällan prioriteras vid utbildningen av lärare mot yngre åldrar.

Projektet ämnar utveckla och testa en verktygslåda/toolbox för hur lärarutbildning mot yngre barn i Europa kan arbeta med entreprenörskap.Verktygslådan/the toolbox kommer under projektets gång utvecklas genom att kartlägga, utforska samt pröva redan existerande nationella och europeiska läranderesurser av olika slag. De parter som ingår i projektet kommer således att utveckla men även komplimentera dessa med nytt material som utvecklas av de parter som deltar i projektet. Verktygslådan kommer därutav influeras av både lokala sammanhang genom de parter som ingår i projektet samt omsättas i ett större internationellt europeiskt sammanhang genom det samarbete som projektet bygger på. 

Varje lärosäte kommer under projektets gång att utveckla samarbeten med minst fyra grundskolor i regionen, inkluderande elever, föräldrar, lärare och rektorer samt lokala företag/organisationer. Lärarstudenter, F-3 lärarprogrammet, kommer att erbjudas att delta i projektet. De studenter som deltar i projektet kommer få fördjupad kunskap om entreprenörsbegreppet, om de kompetenser som dagens lärare förväntas stimulera för att utveckla elevers entreprenöriella förmågor, samt insikt i hur lärare kan samarbeta med närsamhälle i den fortgående undervisningen. Studenterna kommer också att få besöka andra lärosäten i projektet. Den första kullen som deltar under 2018 kommer vid två tillfällen att få besöka övriga deltagande studenter vid universiteten i Sjaelland och Antwerpen. Metodologiskt kommer projektet arbeta enligt aktionsforskning och forskningscykler där studenternas aktioner kommer följas upp och utvärderas samt utvecklas vidare mot slutprodukten. 

Länk till projektet: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/80947738-8052-43ae-a230-4c2d5866ea60

Kontaktpersoner vid Mittuniversitet, Institutionen för utbildningsvetenskap: Håkan Karlsson tfn: 010-142 8226 Sofia Eriksson Bergström tfn: 010-142 8224

HEEL

Mittuniversitetets forskargrupp Higher Education and E-Learning (HEEL) är en forskargrupp med basen inom ämnena pedagogik (UTV) och informatik (DSV). I skärningspunkten mellan kompetens från dessa två ämnen finns det teknikstödda lärandet, det forskningsfält som gruppen arbetar med. Tvärvetenskapliga samarbeten mellan forskare från olika ämnen är därför naturligt för de forskare som intresserar sig för frågor relaterade till det fältet. Ambitionen är att bredda gruppens ämnesmässiga bas vid Mittuniversitetet.

HEEL har sedan 2013 drivit ett arbetsseminarium för forskning inom teknikstött lärande, kallat HEEL-seminariet. Forskare från Mittuniversitetet, Aalborgs universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Umeå universitet turas om att presentera och diskutera aktuella forskningsprojekt. Seminariet har en internationell bas med engelska som arbetsspråk. Seminariet äger rum tre gånger per termin och sker via AdobeConnect, vilket gör att möjligheten att delta är ortsoberoende. HEEL anordnar också symposier där framstående internationella forskare presenterar sin forskning inom de områden gruppen verkar.

HEEL är verksamt inom GRADE (http://graderesearch.umu.se), en nationell tvärvetenskaplig forskarskola om digitalisering och utbildning. I forskarskolan, som finansieras av Vetenskapsrådet, finns förutom Mittuniversitetet även Umeå Universitet, Högskolan i Gävle, Kungliga Tekniska Högskolan, Högskolan Väst samt Göteborgs Universitet. HEELs verksamhet består även av ett antal utvecklingsprojekt inom teknikstött lärande i högskolesektorn, exempelvis om professionell utveckling av lärare, och active learning classrooms. Vidare leder HEEL en del större internationella forskningsprojekt som redaktörer för böcker och tidskrifter.

Kontaktperson: Jimmy Jaldemark, Docent i Pedagogik

Pokemon i skolans värld

I samverkan med Härnösands kommun driver Jimmy Jaldemark, Sofia Eriksson Bergström och Peter Mozelius ett forskningsprojekt vid en mellanstadieskola. Ambitionen i projektet är att utforska hur spelbaserat lärande påverkar undervisningen i det formella utbildningssystemet. Influerad av design-based research utvecklar forskare, elever och lärare tillsammans en undervisningsmodell för spelbaserat lärande. I modellen ingår Pokemon GO, ett spel populärt bland barn och ungdomar, mobila enheter och promenader i det omgivande samhället. Inom projektet knyts detta upplägg mot undervisning i matematik och samhällsorienterade ämnen i årskurs 5 och 6. Det empiriska materialet består av videomaterial inspelat med hjälp av spionglasögon, handkameror, fältanteckningar, lektionsplaneringar samt gruppintervjuer med elever och informella samtal med inblandade lärare. Projektet har redovisats vid ett flertal internationella konferenser (se exempelvis https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3136921). Rapporter från projektet håller på att publiceras i internationella antologier och tidskrifter och resultatet består bland annat av elevuppfattningar, design av pedagogiska modeller och analyser av samspel mellan elever och lärare.

Kontaktperson: Jimmy Jaldemark, Docent i Pedagogik

Networked professional development

Ett internationellt forskningsprojekt inkluderande cirka 35 forskare från Australien, Danmark, Nederländerna, Storbritannien och Sverige. I projektet ingår 12 olika forskningsprojekt som redovisas i en Springerantologi (se https://www.researchgate.net/project/Professional-development-and-networked-learning) som publiceras 2019. Utgångspunkt för projektet är dels sociala och tekniska nätverks betydelse för professionell utveckling, dels förändringen som den ökade digitaliseringen får för kompetensutveckling och professionellt lärande. Tre områden fokuseras: 1) det nätbaserade samhällets effekter på lärande i informella sammanhang, 2) konsekvenser av upplösta gränser mellan det omgivande samhället och universitetet, 3) effekter på lärares lärande. Forskargruppen HEEL bidrar med fyra delstudier samt är med i redaktionsrådet för projektet.

Kontaktperson: Jimmy Jaldemark, Docent i Pedagogik

BUFFL: BranchUtveckling hos banker och Försäkringsbolag genom Flexibelt Livslångt lärande

Syftet med BUFFL-projektet (se https://www.vinnova.se/p/branschutveckling-hos-banker-och-forsakringsbolag-genom-flexibelt-livslangt-larande-buffl/) är att stärka kompetensen inom ett strategiskt viktigt arbetsmarknadsområde (bank och försäkring) och samtidigt stimulera till livslångt lärande. Projektet initierar nya och vidareutvecklar pågående insatser med hjälp av flexibla metoder för teknikstött lärande i arbetslivet. En modell för flexibla korta högskolekurser på avancerad nivå för yrkesverksamma specialister utvecklas av bransch- och utbildningsforskare från Mittuniversitetet tillsammans med de behovsägare som ingår i forskningsgruppens etablerade nätverk. I projektet ingår Mittuniversitetets (MiUN) forskningsgrupper Centre for research on Economic Relations (CER) och Higher Education and E-Learning (HEEL). CER och HEEL samverkar i projektet med Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och Fakulteten för ekonomi vid Högskolan i Kristianstad. Behovsägarna är även verksamma i de tre regionerna lärosätena representerar. Denna konstruktion avser att ge en valid modell av hur den här typen av utbildning kan utformas. MiUN utvärderar modellen inom ramen för ett parallellt forskningsprojekt. BUFFL löper över två år och innehåller tre faser som delvis går i varandra och upprepas vid flera tillfällen. Förprojektering bygger på CERs innehållsliga kompetens och önskemål från behovsägarna. HEEL skapar en preliminär pedagogisk modell innehållande lämpade pedagogiska metoder och tekniskt stöd för lärande. I genomförandefasen utprövas kurser tillsammans med behovsägarnas medarbetare. Utvärderingsfasen analyserar genomförda kurser med syftet att bidra till vidareutveckling av kurserna och den preliminära pedagogiska modellen.

Kontaktperson: Jimmy Jaldemark, Docent i Pedagogik

DUVKOM: Digitalisering av Utbildningsväsendet i KOMmunerna

Den svenska skolan går in i en era av allt högre grad av digitalisering. Detta betonas som ett utökat krav på utbildningsväsendet genom den nationella digitaliseringsstrategin och de nya läroplaner som är gällande från den 1 juli 2018. DUVKOM-projektet (https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/samverkan/goda-exempel-pa-samverkan/samarbetsavtal-harnosand/forskningsprojekt/duvkom---digitalisering-av-utbildningsvasendet-i-kommunerna) syftar till att genom den nationella forskarskolan GRADE (GRAduate school for Digitalisation of Education) genomföra forskning och forskarutbildning i pedagogik där analys och diskussion berör hur digitaliseringsprocesser i kommunernas skolor och utbildningsväsende bidrar till att stärka kvaliteten i utbildningsverksamheten. För att bidra till att syftet uppnås kommer projektet att studera hur digitalisering implementeras och leds inom utbildningsverksamheten. I projektet avgränsat till lärare, skolledare och huvudmän som ansvarar för digitaliseringen av kommuners skolor. I projektet medverkar Härnösands, Sundsvalls och Timrå kommuner. Dessa kommuner kommer i projektet arbeta med att implementera en kultur där digitalisering blir ett relevant och hållbart perspektiv inom skolans verksamhet. Ett perspektiv som betonas som en förändringsprocess där kulturförändring och medvetna informerade val av digitalisering är i förgrunden och den digitala tekniken är i bakgrunden.  I projektet medverkar doktorander och forskare från HEEL.

Kontaktperson: Jimmy Jaldemark, Docent i Pedagogik

HAND in HAND

Mittuniversitetet har tillsammans med partners i fyra länder ett EU-finansierat projekt, HAND in HAND, som sträcker sig över åren 2017 till 2020. Maria Rasmusson och Helene Dahlström deltar från Institutionen för utbildningsvetenskap. Magnus Oskarsson och Nina Eliasson deltar från Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik.

Det övergripande syftet med HAND in HAND är att bidra till inkluderande samhällen genom att stärka den sociala, emotionella och interkulturella (SEI) kompetensen hos såväl elever som skolpersonal genom att inkludera hela skolan.

SEI-kompetenser har en dokumenterat positiv betydelse för resultat på individ- och skolnivå. Trots det är dessa kompetenser inte alltid uttryckta eller finns med inom alla utbildningssystem i Europa. Ett viktigt mål med HAND in HAND-projektet är därför att ändra den roll som SEI-kompetenser har i utbildningssammanhang.

Projektets målsättning är att:

  • Utveckla valida och tillförlitliga redskap för att mäta SEI-kompetenser hos elever och skolpersonal
  • Utveckla ett SEI Hand in Hand utbildningsprogram för elever
  • Utveckla ett SEI Hand in Hand utbildningsprogram för skolpersonal
  • Utvärdera effekterna av utbildningsprogrammen i deltagarländerna med hjälp av jämförelsegrupper
  • Utveckla riktlinjer för policyarbete och skolans verksamhet

Länk till projektets webbplats: https://www.miun.se/hand