Pär Olausson

Spara favorit

Bakgrund

Jag är statsvetare och disputerade vid Åbo akademi, Finland, 2008 på avhandlingen "Autonomy and Islands: A Global study of the factors that determine island autonomy". Därefter har jag huvudsakligen sysslat med politiskt entreprenörskap, regional autonomi samt nätverksstyrning för översvämningar och höga flöden i de norrländska älvarna. Jag har även medverkat i en rapport angående folkomröstningen om högertrafik 1955.

2006-2011 var jag studierektor och avdelningschef för Avdelningen för statsvetenskap och 2008-2010 även avdelningschef för Avdelningen för rättsvetenskap vid Mittuniversitetet. 2011-2013 var jag prefekt för Institutionen för samhällsvetenskap där elva samhällsvetenskapliga ämnen ingick. 2013-18 var jag avdelningschef för Avdelningen för samhällsvetenskap. 2015-16 var jag även avdelningschef för Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik. Sedan 2019 är jag prefekt för Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.

Forskningsområden

Regional autonomi, politiskt entreprenörskap, nätverksstyrning.

Undervisning

Jag har undervisat vid Mittuniversitetet och Åbo akademi och har varit programansvarig för Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap. Jag är även utbildad gymnasielärare och har undervisat på Wargentinsskolan i Östersund.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Olausson, P. M. & Nyhlén, J. (2017). Organization and Decision-Making in Enforced Networks : The River Groups in Northern Sweden. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 25: 4, ss. 313-325.  

Petridou, E. & Olausson, P. (2017). Policy Entrepreneurship and Policy Transfer : Flood Risk Governance in Northern Sweden. Central European Journal of Public Policy, vol. 11: 1, ss. 1-12.    

Ackrén, M. & Olausson, P. M. (2008). Condition(s) for Island Autonomy. International Journal on Minority and Group Rights, vol. 15: 2-3, ss. 227-258.  

Große, C. , Olausson, P. M. , Danielsson, E. , Larsson, A. , Wallman Lundåsen, S. , Björkqvist, O. & Nyhlén, J. (). Collaboration and Decision-making in Response Planning for Power Shortages : The Swedish Policy. ,

Olausson, P. M. (). Planning for resilience in the case of power shortage : The Swedish STYREL policy. Central European Journal of Public Policy,

Doktorsavhandlingar

Olausson, P. (2007). Autonomy and islands : A global study of the factors that determine island autonomy. Diss. Åbo : Åbo Akademi University Press, 2007

Kapitel i böcker, del av antologier

Olausson, P. M. (2017). Styrel - mot en elförsörjning. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Östersund : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 80-88.  

Wallman Lundåsen, S. & Olausson, P. M. (2015). Aktörer inom lokalt beslutsfattande. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur AB. S. 47-69.

Nyhlén, S. , Bolin, N. & Olausson, P. M. (2015). Att studera lokalt beslutsfattande. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur AB. S. 73-77.

Bolin, N. , Olausson, P. M. & Nyhlén, S. (2015). Lokalt beslutsfattande - avslutande reflektioner. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur AB. S. 169-176.

Olausson, P. M. , Nyhlén, S. & Bolin, N. (2015). Lokalt beslutsfattande - en introduktion. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur AB. S. 11-20.

Olausson, P. M. & Alirani, G. (2015). Miljöpolitik på lokal nivå : Från miljöskydd till klimatanpassning. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur AB. S. 127-148.

Olausson, P. M. (2015). Regional autonomy and political entrepreneurship. I Entrepreneurship in the Polis : Understanding Political Entrepreneurship. Farnham, Surrey : Ashgate. S. 119-132.

Olausson, P. M. (2013). Politiskt entreprenörskap och autonomi : Fallet Åland. I Regioner, regionalism och entreprenörskap : Festskrift till Marie-Louise von Bergmann-Winberg. Sundsvall : Mid-Sweden University. S. 139-150.

Konferensbidrag

Große, C. , Olausson, P. M. & Wallman Lundåsen, S. (2018). Blackout ahead : Methodological Concerns in Studies of National Crisis Management. Paper presented at the Society of Risk Analysis - Nordic Chapter, Stavanger, 8-9 November, 2018

Olausson, P. M. & Große, C. (2018). Multi-Level Planning Systems for Critical Infrastructure Protection: : Planning for Power Shortage in Germany, Sweden and USA. Paper presented at the Mid-Western Political Science Association 76th annual conference, Chicago, April 5–8, 2018

Olausson, P. M. , Danielsson, E. & Nyhlén, J. (2018). Strategic planning for power outages : “With reservation inaccuracies”. Paper presented at the NEEDS 2018, Amsterdam, march 21-23, 2018

Große, C. & Olausson, P. M. (2018). Swedish Multi-Level Planning System for Critical Infrastructure Protection : The Regional Core. I Safety and Reliabilty - Safe Societies in a Changing World : Proceedings of the 28th International European Safety and Reliability Conference. Boca Raton, FL : . S. 1893--1901.

Alirani, G. & Olausson, P. M. (2017). Different approaches to flood risk management in Sweden : The river groups in Indalsälven/Ljungan and Ljusnan. Paper presented at the SWEPSA 2017, Karlstad, 4-6 oktober, 2017

Olausson, P. M. , Petridou, E. & Ioannides, D. (2016). Seeking resilience through tourism in Greenland : A cautious outlook in the risky era of climate change. Paper presented at the 10th ECPR General Conference, Prague, 7-10 September, 2016

Olausson, P. (2012). Riskhantering genom nätverk : De svenska älvgrupperna. Paper presented at the XXI årskonferensen för Nordisk kommunalforskning (NORKOM) Universitetet i Oslo 22-24 november 2012.

Olausson, P. (2011). Regional Autonomy by Political Entrepreneurship : A Comparative Study of the Nordic Island Regions. Paper presented at the European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference, University of Iceland, Reykjavik, 25th-27th Aug. 2011

Olausson, P. M. (2010). Riskplanering för klimatanpassning : En fallstudie av risk- och krishanteringsarbetet i kommunerna längs Ljungan. I SWEPSA - Swedish Political Science Association : Paper presenterat vid statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Göteborg 2010-09-30—2010-10-02. Göteborg :

Olausson, P. M. (2008). Autonomy vs Non-autonomy : Factors that explain the difference in autonomy. I Paper presented at the Nordic Political Science Convention, Tromsø, August 6-8, 2008. Workshop: “Different Arrangements on Autonomy Arrangements”. Tromsö :

Olausson, P. M. & Ackrén, M. (2006). Conditions for Island Autonomy : Statsvetarförbundets årsmöte. Paper presented at the SWEPSA årsmöte, 2006, Karlstad

Olausson, P. M. (2005). Qualitative Comparative Analysis in Comparative Politics (NOPSA) : NOPSA Nordic Political Science Convention, Reykjavik. Paper presented at the NOPSA, 11-13 August, 2005, Reykjavik, Iceland

Olausson, P. M. (2004). Autonomy in North and South (ECPR) : ECPR Joint Session of Workshops Uppsala 2004. Paper presented at the ECPR, 13-18 april, 2004, Uppsala

Olausson, P. M. (2003). Boolean Algebra and the European Island Regions : Nationella Metodseminariet 2003. Paper presented at the Nationella Metodseminariet

Olausson, P. M. & Gadd, H. (2002). Att förstå och förklara hur begreppet autonomi används på mikro och makronivå (Svenska Statsvetarförbundets årsmöte). Paper presented at the SWEPSA årsmöte, 2002, Växjö

Olausson, P. M. (2002). Autonomous Island Regions in Europe (NOPSA) : 13:e nordiska statsvetarkongressen. NOPSA. Aalborg 15-17 augusti 2002.. Paper presented at the 13:e nordiska statsvetarkongressen. NOPSA. Aalborg 15-17 augusti 2002.

Olausson, P. M. (2002). Autonomy and the European Island Regions (Islands of the World VII) : Presented at the Island of the World VII conferense at the University of Prince Edward Island - Canada.. Paper presented at the Islands of the World VII, June 26-30, 2002, Prince Edward Island, Canada

Licentiatavhandlingar

Olausson, P. (2004). Islands and Autonomy : A Study of Factors that Constitute Autonomy for the European Island Regions. Lic.-avh. Åbo : Åbo akademi University Press, 2004

Rapporter

Olausson, P. M. , Björkqvist, O. , Danielsson, E. , Große, C. , Larsson, A. , Nyhlén, J. & Wallman Lundåsen, S. (2018). Från myndighet till medborgare och tillbaka: En studie av samverkan och kommunikation inomramen för STYREL. Eskilstuna : Energimyndigheten  

Ahlgren, M. , Nilsson, P. Å. , Olausson, P. M. & Rylenius, K. (1995). Högertrafik och massturism : En betraktelse över folkomröstningar och deras betydelse. Östersund : Institutionen för turismvetenskap (Rapport / Mitthögskolan, Institutionen för turismvetenskap 1995:1).

Samlingsverk (redaktör)

Bolin, N. (ed.) , Nyhlén, S. (ed.) & Olausson, P. M. (ed.) (2015). Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur AB

Olausson, P. (ed.) & Nyhlén, J. (ed.) (2013). Regioner, regionalism och entreprenörskap : Festskrift till Marie-Louise von Bergmann-Winberg. Sundsvall : Mittuniversitetet