Exteriör, Åkroken

På denna sida hittar du som nyanställd samlad information kring din anställning på Mittuniversitetet.

Information

Arbetsmiljö

Målet med arbetsmiljöarbetet är att skapa en god arbetsmiljö som bidrar till att vi är en attraktiv arbetsgivare samt ett förstahandsval för studenterna. Mittuniversitetets ambition är att tillsammans med medarbetare och studenter skapa en stimulerande och kreativ arbetsmiljö. Vi utgår från Arbetsmiljölagen (AML), diskrimineringslagstiftningen; jämställdhet och lika villkor ska råda.

Att skapa en god arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för våra chefer, medarbetare och studenter. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska ingå som en del i det dagliga arbetet och ska bedrivas i samverkan. Arbetstillfredsställelse och möjlighet till utveckling är viktigt.

Läs mer om Mittuniversitetets systematiska arbetsmiljöarbete här.

Förmåner

Friskvård

Mittuniversitetet erbjuder, utifrån lokalt kollektivavtal, möjligheten till friskvårdsaktivitet på arbetstid, en (1) timme per vecka vid heltidsanställning. Friskvårdstimmen är i proportion till din tjänstgöringsgrad. Friskvårdstimmen utgör inte underlag i tjänsteplaneringen för lärare.

Du kan även få ersättning för din friskvårdsaktivitet med högst 2 500 kr för ett kalenderår. Friskvårdsersättningen beräknas utifrån anställningstid.

Läs mer om friskvård.

 

Läkarvård och medicin

Som medarbetare har du rätt att vara ledig utan löneavdrag för läkar- eller tandläkarbesök m.m. Du kan få ersättning för den del av kostnaden som ingår i högkostnadsskyddet vid besök hos läkare, sjukgymnast eller vid sjukhusvistelse.

Har du fått receptbelagd medicin kan du även få ersättning för denna.

Läs mer om läkarvård och medicin.

 

Lönetillägg vid vård av barn

Vid ledighet med tillfällig föräldrapenning utbetalas en kompletterande ersättning under 10 dagar per år för lönedelar över basbeloppstaket. Det innebär att du under dessa dagar får en total ersättning på 80 procent av din inkomst.

 

Föräldrapenningtillägg

Som anställd vid Mittuniversitetet har du rätt till ett föräldrapenningtillägg för högst 360 dagar per barn. Tillägget är 10 procent av kalenderdagslönen upp till basbeloppstaket. På lönedelar som överstiger basbeloppstaket är föräldrapenningtillägget 90 procent av kalenderdagslönen. Tillägget utbetalas endast för dagar på sjukpenninggrundande nivå.

För att få föräldrapenningtillägget ska utbetalningsavier från Försäkringskassan skickas in.

Länk till Försäkringskassan

 

Tjänstepension

Som anställd i staten har du rätt till tjänstepension, sjukpension om du blir långvarigt sjuk och pengar till din familj om du avlider.

Länk till SPV

 

Läs mer om Mittuniversitetets förmåner här.   

Löneutbetalning

Löneutbetalning

Lönen utbetalas månadsvis genom Danske Bank. Överföring till annan bank registrerar du med BankId. Pengarna disponeras tidigast den 25 varje månad med vissa undantag i samband med helgdagar. Du hämtar din lönespecifikation själv i Primula. Förskott på lön förekommer inte hos Mittuniversitetet.

Information och vägledning för kontoregistrering Danske Bank

Saknas dina bankkontouppgifter kommer lönen att betalas ut via en utbetalningsavi som skickas till den adress som är registrerad under "Min sida" i Primula. Utbetalningsavin kan du lösa in på din bank eller hos angivet ombud.

 

Skattsedel

Som nyanställd måste du skicka in din skattsedel till HR-administratör. Du kan enkelt beställa din skattsedel hos Skatteverket via deras e-tjänst.

 

Skatteverket

Resor

Vid tjänsteresa och förrättning har du som anställd rätt till resekostnadsersättning och traktamente. Kostnadsersättningen, traktamentet och lönetillägget beräknas med hänsyn till det faktiska färdsättet och den faktiska bortovaron från tjänstestället eller bostaden eller annan plats där tjänsteresan börjar och slutar.

Reseräkningar och utlägg rapporteras i Primula och underlag som styrker utlägget eller resan så som konferensinbjudan, program eller kallelse skall bifogas digitalt i ärendet. Vid utlägg lämnas utläggsbilaga tillsammans med originalkvitton till HR-avdelningen.

Information om Mittuniversitetets regelverk för tjänsteresor, rese- och traktamentsavtal, bokning av resa m m.

Traktamente, kostförmån och måltidsavdrag enlighet med skatteverkets regler.

Sjukfrånvaro

Vid sjukdom ska du göra en anmälan både till Servicecenter och till din prefekt/chef. Servicecenter rapporterar detta vidare till HR-avdelningen och första sjukdag registreras i Primula. Sjukdom som varar mer än sju dagar ska styrkas med läkarintyg fr o m den 8:e sjukdagen. När du kommer tillbaka gör du en friskanmälan i Primula.

 

Mail: sjukanmalan@miun.se

Telefon: 010-142 80 00 (val 4)

 

Läs mer om sjuklön här.

Semester

Mittuniveristetet har sammanfallande intjänandeår och semesterår. Det betyder att de betalda semesterdagar som du får i början av semesteråret ses som ett förskott. Semesteråret är mellan 1 januari till 31 december. Du får betald semester för tid som svarar mot din anställningstid och omfattning under semesteråret.

Antalet semesterdagar är beroende av din ålder:

T.o.m det år du fyller 29 år 28 dagar
Fr.o.m det år du fyller 30 år 31 dagar
Fr.o.m det år du fyller 40 år 35 dagar

Antalet semesterdagar när du jobbar del av semesterår beräknas enligt:
(antal anställningsdagar) /365 x årssemester

Blir du sjuk eller behöver vårda sjukt barn under din semester har du möjlighet att få sådan semesterdag utbytt mot ledighet för sjukdom respektive vård av sjukt barn. Tänk då på att anmäla detta till arbetsgivaren samma dag det inträffar.

 

Semester för lärare och doktorander

För lärare och doktorander gäller att årets totala semester förläggs till de studerandes sommaruppehåll med början måndagen efter midsommar. Sådan förläggning av semestern kräver inte någon ansökan i Primula utan den faller automatiskt ut.

I de fall semester beviljats och lagts ut under annan tid på året på grund av t ex sommarkurser, sjukdom eller särskild överenskommelse rapporteras detta i Primula.

 

Här kan du läsa mer om semester.

Utbildningar för medarbetare

Som nyanställd ser vi gärna att du tar del av våra utbildningar för medarbetare. Vi erbjuder bland annat:

  • Välkomstdag för nyanställda
  • Introduktionsutbildning (digital utbildning) för nyanställda på Mittuniversitetet
  • Vårt uppdrag - min roll som statsanställd vid universitet och högskola (webbaserad)

Läs mer om våra utbildningar här.

 

Övrigt

Kollektivavtal

Mittuniversitetet har kollektivavtal med två arbetstagarorganisationer SACO och ST. Kollektivavtalen är Villkorsavtal (ST, OFR/S,P,O) och Villkorsavtal-T (Saco-S). Det går att hitta kollektivavtalen i sin helhet på Arbetsgivarverkets hemsida.

Då kollektivavtalen skiljer sig något åt så är det viktigt att meddela HR-administratör vilket kollektivavtal du tillhör. Om du inte meddelar kommer du att läggas under Villkorsavtal (ST, OFR/S,P,O).

Länk till fackens sida

Samverkansavtal

Mittuniversitetet har tillsammans med ST och Saco slutit ett lokalt avtal för samverkan.

Syftet med avtalet är att utveckla verksamheten genom att öka förutsättningarna för allas engagemang och ansvarstagande. Avtalet reglerar hur delaktigheten i planering, styrning och uppföljning av verksamheten ska hanteras.

Länk till samverkansavtal

Försäkringar

Grupplivförsäkring

Du som är anställd under minst 8 timmar i veckan är automatiskt ansluten till en grupplivförsäkring hos SPV.

Tjänstereseförsäkring

Mittuniversitetet har tillgång till två olika former av tjänstereseförsäkringar, dels vid bokning som är gjord hos resebyrån och dels via den statliga tjänstereseförsäkringen hos Kammarkollegiet.

Läs mer om tjänstereseförsäkring

Sidan uppdaterades 2023-09-05