Studiesituation, C-huset Sundsvall

Allmänt om forskarutbildning

Information om forskarutbildning som t.ex. vilka ämnen som finns, högskoleförordningen, lika villkor och studentrepresentation.

Allmänt om forskarutbildningen

Ämnen och kontaktpersoner

Frågor om forskarutbildningen besvaras av ämnesföreträdarna:

Engelska: Helen Asklund (tf)
Företagsekonomi: Peter Öhman
Historia: Samuel Edquist
Hälsovetenskap: Mats Jong 
Litteraturvetenskap: Anders Johansson
Omvårdnad: Lisbeth Kristiansen
Pedagogik: Jimmy Jaldemark
Psykologi: Monique Pfaltz
Socialt arbete: Sabine Gruber
Sociologi: Katarina Giritli Nygren 
Statsvetenskap: Niklas Bolin (tf) 
Turismvetenskap: Matthias Fuchs

Forskarkollegier

I de ämnen som har examensrätt i utbildning på forskarnivå har forskarkollegiet det övergripande ansvaret för kvalitet, utveckling och genomförande av utbildningen.

Studentrepresentation

Som forskarstuderande har du många möjligheter att påverka din egen utbildning och det är viktigt att ta tillvara på den chansen!

All ämnen har ett Forskarkollegium där disputerade möts för att diskutera och fatta beslut som rör forskning och forskarutbildning. I forskarkollegiet har doktoranderna inom ämnet rätt ha en representant.

Rådet för utbildning på forskarnivå har ett övergripande kvalitetsansvar för fakultetens forskarutbildning och beslutar bland annat om antagning av forskarstuderande och fakultetsgemensamma kurser. I rådet för utbildning på forskarnivå kan fakultetens doktorander ha tre representanter.

Fakultetsnämnden är fakultetens högsta beslutande kollegial organ där många strategiska frågor diskuteras och beslutas. I fakultetsnämnden finns två platser för studentrepresentanter och en av dem brukar vara en forskarstuderande.

Det är studentkårerna i samarbete som utser alla (forskar) studeranderepresentanter kontakta dem om du är intresserad.

Studentkåren i Sundsvall

Studentkåren i Östersund

Lika villkor och Studenthälsan

Lika Villkor

Alla ska känna sig motiverade och välkomna att arbeta och studera vid Mittuniversitetet. Anställda och studenter ska behandlas och bemötas med respekt och värdighet och hänsyn ska tas till olikheter för att främja individens möjligheter till arbete och studier. Det gäller oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Rapport Lika Villkor inom forskarutbildningen 

Läs mer om Mittuniversitetets arbete för lika villkor

Studenthälsan

Hos Studenthälsan kan du få råd och tips på hur du kan hantera problem och värna ditt mående under studietiden. Kontakta Studenthälsan om du har funderingar kring din hälsa, vill boka ett individuellt samtal eller ta del av kurser, föreläsningar och gruppverksamhet.

Studenthälsan

Styrning och dokument

Information från Universitets- och högskolerådet och Studera.nu

Information om doktorandstudier

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) har publicerat en handbok med tips och råd för dig som är doktorand eller licentiand i "The PhD handbook." Där finns också information om vilka rättigheter man har som doktorand samt information om antagning till doktorandstudier.

Läs mer på deras webbsida: phdhandbook.se

Sveriges unga akademi har tagit fram en guide, A Beginner's Guide to Swedish Academia.

Kontakt

Sara Häggström

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46 (0)10-1726526

Sidan uppdaterades 2024-02-27