Vid kvalitetsteknik bedriver vi forskning, utbildning och samverkan för att bidra till organisationsutveckling och samhällsnytta genom systematiskt kvalitetsarbete.

Kvalitetsteknik handlar om principer, arbetssätt och verktyg för kund- och hållbarhetsinriktad verksamhetsutveckling. Vi bedriver forskning, undervisning och samverkan regionalt, nationellt och internationellt för att bidra till samhällsutveckling genom att stödja verksamhetsutveckling inom olika organisationer. Ämnet är branschoberoende och vi samverkar med såväl små, medelstora och stora organisationer, privata såväl som offentliga.

Våra medarbetare har en bred arbetslivserfarenhet av verksamhetsutveckling med bakgrund inom teknik, ekonomi, Human Resources Management, kvalitetsutveckling, pedagogik och psykologi.

Vi utbildar framtidens ledare i vår magisterutbildning i Kvalitets- och ledarskapsutveckling, 60 hp. Utbildningen fokuserar på hållbar kundorienterad verksamhetsutveckling och innefattar ständiga förbättringar och processutveckling. Vi erbjuder flera fristående kurser och ger kurser i andra utbildningsprogram. Vi bedriver även forskarutbildning med doktorander knutna till olika organisationer såväl nationellt som internationellt.

Forskningsområden för kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet innefattar hållbar verksamhetsutveckling med systemperspektiv som utgångspunkt. Särskilt fokus riktas mot

  • Kvalitets- och ledarskapsutveckling
  • Engagerat, styrkebaserat och värderingsbaserat ledarskap och ledning
  • Värderingsbaserad organisationskultur
  • Hälsofrämjande verksamhetsutveckling
  • Kundvärde
  • Kundfokuserad produkt- och processutveckling.

Pågående forskningsprojekt

AGERA

Projektet AGERA: "AGEnda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som RAmverk för samverkan". Projektet samlar åtta svenska UoH med syftet att utveckla våra lärosätens samverkanskapacitet f...

Kvalitet i förskolor

Syftet med projektet är att utveckla metoder och arbetssätt för att skapa samsyn kring vad kvalitet i förskolan är samt utveckla förskolechefernas förmågor att arbeta med systematiskt kvalitetsarbe...

SMICE

SMICE är ett nätverk som arbetar för ett hållbarare samhälle. Allt som görs i SMICE utgår från deltagarnas behov, med målet att se fler hållbara idéer bli verklighet. SMICE är ett samarbete mellan...

SQMA Measurement Index

This SQMA-SIQ funded project is conducted in collaboration with researchers from Chalmers University to examine the use and effectiveness of the SIQ management index (MI) that was designed to suppo...

Ökad kvalitet och effektivitet i vårdkedjor

Det övergripande syftet med projektet är att skapa ny kunskap hur effektivitet och kvalitet i hälso- och sjukvårdens vårdkedja kan förbättras med specifikt fokus på ledarskap, vårdkontinuitet,...

Kontakt