Vi betraktar kvalitetsteknik som ett interdisciplinärt forskningsområde där kompetens från olika ämnen och områden måste ingå för att kunna förstå och lösa komplexa och ofta systemorienterade problem.

Vid Mittuniversitetet finns därför forskare och forskarstuderande med bakgrund från teknik, ekonomi och Human Resource Management. Vi bedriver även nära samverkan med bl.a. avdelningen för kvalitets- och miljöledning vid Luleå tekniska universitet. Inom forskningen utvecklar och sprider vi kunskap kring det senaste inom området vilket inkluderar exempelvis Lean och Appreciative Inquiry

En stor del av vår forskning är inriktad mot begreppet livskvalitet. Här ingår forskning inom upplevelser och skapandet av s.k. attraktiv kvalitet. Här ingår även hälsofrämjande verksamhetsutveckling och forskning med inriktning mot ledarskap och delaktighet. En annan del av forskningen är inriktad mot metoder och arbetssätt inom produkt- och processutveckling med syftet att skapa lönsamhet och hög kundtillfredsställelse.

Forskningen inriktas främst mot följande områden:

 • Ledarskap för kvalitetsutveckling
 • Lean för kvalitetsutveckling, Lean ledarskap
 • Att utveckla och mäta kultur för kvalitetsutveckling
 • Innovationsledning för kvalitetsutveckling
 • Kvalitetsutveckling inom kommersiella upplevelser
 • Kvalitetsutveckling inom samhällsentreprenörskap
 • Hälsofrämjande verksamhetsutveckling
 • Kvalitetsutveckling för attraktiv kvalitet
 • Processorientering och processledning
 • Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling
 • Kvalitet i högre utbildning
 • Livskvalitet

Pågående forskningsprojekt

AGERA

Projektet AGERA: "AGEnda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som RAmverk för samverkan". Projektet samlar åtta svenska UoH med syftet att utveckla våra lärosätens samverkanskapacitet f...

Kvalitet i förskolor

Syftet med projektet är att utveckla metoder och arbetssätt för att skapa samsyn kring vad kvalitet i förskolan är samt utveckla förskolechefernas förmågor att arbeta med systematiskt kvalitetsarbe...

SMICE

SMICE är ett nätverk som arbetar för ett hållbarare samhälle. Allt som görs i SMICE utgår från deltagarnas behov, med målet att se fler hållbara idéer bli verklighet. SMICE är ett samarbete mellan...

SQMA Measurement Index

This SQMA-SIQ funded project is conducted in collaboration with researchers from Chalmers University to examine the use and effectiveness of the SIQ management index (MI) that was designed to suppo...

Ökad kvalitet och effektivitet i vårdkedjor

Det övergripande syftet med projektet är att skapa ny kunskap hur effektivitet och kvalitet i hälso- och sjukvårdens vårdkedja kan förbättras med specifikt fokus på ledarskap, vårdkontinuitet,...

Kontakt