Mittuniversitetets kvalitetssystem

Syftet med Mittuniversitetets kvalitetssystem är att skapa förutsättningar och struktur för kvalitetssäkring och systematisk kvalitetsutveckling av universitetets utbildning.

Illustration av Mittuniversitetets kvalitetssystem för utbildning
Mittuniversitetets kvalitetssystem för G-/A-/F-nivå.

Kvalitetssystemets sex sammanlänkade delar

Utgångspunkter för kvalitetsarbetet

I högskoleförordningen framhålls att kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för lärosätets personal och studenter. Mittuniversitetet ska således ha systematiska processer som uppmuntrar till delaktighet, engagemang och ansvar hos medarbetare, doktorander och studenter. Med utgångspunkter för kvalitetsarbetet avses aktiviteter och dokument som är styrande för verksamheten och dess förutsättningar. Här ingår t.ex. policy för kvalitetssäkring och verksamhetens strategiska planering, utformning och inrättande av utbildning samt säkerställande av personalens kompetens, lärandemiljö, resurser och stöd till studerande.

Kvalitetspolicy för utbildning

Mittuniversitetet ska ge utbildning av hög kvalitet. Mittuniversitets utbildningar ska baseras på högkvalitativ forskning, framstående utbildningsmiljöer, välutvecklad samverkan och god arbetsmiljö. Utbildningarna ska planeras och genomföras så att studenter och doktorander ges förutsättningar att nå de lärandemål som utbildningen föreskriver. Deras behov och förväntningar ska vara vägledande i kvalitetsarbetet och strävan är att uppfylla behoven och helst överträffa deras förväntningar.

För att säkerställa och utveckla utbildningens kvalitet ska Mittuniversitetet bedriva ett proaktivt och systematiskt kvalitetsarbete som är integrerat i verksamheten och i verksamhetsstyrningen. Kvalitetsarbetet ska bidra till förverkligandet av universitetets vision och strategiska mål samt uppfylla yttre kvalitetskrav. Kvalitetsarbetet ska innefatta såväl kvalitetssäkring som ständig utveckling och förbättring av utbildningens förutsättningar, utbildningens genomförande samt de kunskaper och färdigheter som studenterna och doktoranderna har vid utbildningens slut.

Styrdokument

Viktiga styrdokumentet i kvalitetsarbetet är bland annat:

Utbildningsnära förutsättningar

Utbildningsnära förutsättningar handlar bland annat om att:

Fler styrdokumenten finns publicerade under Styrdokument.

Kontinuerligt kvalitetsarbete

Det kontinuerliga kvalitetsarbetet ska vara systematiskt, dvs följa förbättringscykel och kännetecknas av löpande förbättringar i den dagliga verksamheten. Utifrån genomförda aktiviteter ska lämpliga åtgärder vidtas löpande för att förbättra och utveckla utbildningarna och de aktiviteter som är värdeskapande för studenterna, doktoranderna och medarbetarna.

Ett led i arbetet med att främja det kontinuerliga kvalitetsarbetet är en årlig utlysning av särskilda utvecklingsprojekt (Allmänna lärosätesprojekt, ALP). Projekten syftar till att stimulera Mittuniversitetets utveckling med projekt och kan fungera som piloter eller förstudier för en bredare användning inom lärosätet. 

Viktiga moment inom det kontinuerliga kvalitetsarbetet är:

Relaterade styrdokument finns under Styrdokument för utbildning på grund- och avancerad nivå och Styrdokument för utbildning på forskarnivå.

Kvalitetsuppföljning

Med kvalitetsuppföljning avses här en mätning eller undersökning som på olika sätt samlar in och sammanställer information om en viss verksamhet eller utfallet av genomförda aktiviteter. Kvalitetsuppföljningar är mindre omfattande än kvalitetsutvärderingar och metoden omfattar sällan självvärdering eller extern bedömning.

Dessa mätningar och uppföljningar kan vara både kvantitativa och kvalitativa. Här ingår bland annat:

Minnesanteckningar från verksamhetsdialogerna med rektor finns sparade i diariet. Överenskommelserna mellan rektor och dekaner samt rektor och förvaltningschef läggs in i Mittuniversitetets aktivitetsplan.

Aktuellt:

Kursvärderingar
Förstudie kursvärderingar (MIUN 2019/604) - Syftet med förstudien var att göra en översyn av kursvärderingsprocessen olika delar för att identifiera problem och brister. Syftet var även att ge förslag på hur ansvaret för processen ska se ut samt utarbeta en konkret plan för vidareutveckling av process och teknik gällande kursvärderingar.

Förstudien synliggjorde skillnader i arbetet med kursvärderingar och ett flertal rekommendationer lyftes fram. Utvecklingsarbete pågår för att få till efterfrågade funktioner i EvaSys och utkast på Handläggningsordningen för upprättande av kursrapport är ute på remiss fram till 31 december 2020.

Under remissen inkom 35 svar och många värdefulla synpunkter. Svar har inkommit från nämnderna, GRU och GRUR, ämneskollegier​, ämnesföreträdare​, institutioner​ och studentkårerna.

Utifrån inkomna synpunkter kommer ett omtag att tas kring handläggningsordningen. Arbete med att utveckla processerna kring kursvärderingarna kvarstår dock och i Mittuniversitetets verksamhetsplan finns följande aktivitet: Starta projekt med syfte att öka svarsfrekvensen på kursvärderingar, utarbeta metodstöd och gemensamma riktlinjer för resultatanalys och synliggörande på webben.

Fortsatta arbete sker i en arbetsgrupp som består av representanter från fakulteterna, förvaltningen och studentkårerna. Kontaktperson för arbetsgruppen är Helen Asklund. 

Inventering kvalitetssystem

Som en del av Mittuniversitetets kvalitetssäkringsarbete genomfördes en inventering av Mittuniversitetets kvalitetssystet under slutet av 2020 och början av 2021. Själva inventeringen är en del av kvalitetssystemet och har till syfte att följa upp kvalitetssystemets funktion och efterlevnad. Inventeringen synliggör att kvalitetssystemet för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå behöver justeras i och med att vissa uppföljningar inte genomförs. En orsak till att vissa utvärderingar inte genomförs är att ansvarsfördelningen är otydlig. De uppföljningar som dock framgår av kvalitetssystemet säkerställer bedömningsgrunderna som fastställts av UKÄ.

Arbete är initierat för att revidera kvalitetssystemet. Dialog kommer att föras med fakulteterna, förvaltningen och studentkårerna. 

Slutrapport Inventering av Mittuniversitetets kvalitetssystem

 

Kvalitetsutvärdering

Med kvalitetsutvärdering avses här en relativt omfattande genomlysning av en verksamhet och metoden inkluderar ofta självvärdering och extern bedömning. Här ingår arbetssätt för att utvärdera resultat av kvalitetsarbetet samt att granska utbildningens kvalitet. Utvärderingarna kan antingen vara egeninitierade eller externinitierade.

Egeninitierade utvärderingar

Under namnet Treklövern har Mittuniversitetet tillsammans med Karlstads universitet och Linnéuniversitetet skapat ett gemensamt system för regelbunden utvärdering av all utbildning. Treklövern är lärosätenas arbetssätt för att uppfylla UKÄs krav på kvalitetssäkring av utbildning enligt främst ESG 1.9 (regelbunden granskning). All utbildning vid de tre lärosätena granskas inom en sexårsperiod.

Mer information om Treklöversamarbetet och dess granskningar

Slutrapporter och handlingsplaner från genomförda granskningar

Hur Treklöverrapporterna tas om hand framgår av processbilden: Rapportens väg på Mittuniversitetet

Externinitierade utvärderingar

Huvuddelen av de externinitierade utvärderingarna genomförs av UKÄ enligt fastlagd tidplan. UKÄs nationella granskningsuppdrag omfattar ett urval av utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå, tematiska utvärderingar, examenstillståndsprövningar samt utvärdering av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. De utbildningar som ingår i UKÄs utvärderingar ingår i normalfallet inte i Treklöverns 6-åriga utvärderingscykel.

Så granskar UKÄ högre utbildning

Granskningsrapporter från UKÄ 

Tidplan UKÄ:s granskningar 2020–2021

2020

 • Utbildningsutvärdering forskarutbildning organisk kemi
  (mars 2020 och beslut preliminärt i juni 2021)
  Kontaktpersoner: Stefan Pettersson och Håkan Edlund

2021

 • Tematisk utvärdering – breddad rekrytering
  (januari 2021 - 3 maj. Beslut preliminärt slutet 2021)
  Kontaktpersoner: Eva Dannetun och Mona Vesslegård
 • Lärosätestillsyn
  (April 2021 - 20 augusti. Bedömning och rekommendationer överlämnas preliminärt i dec 2021)
  Kontaktperson: Mona Vesslegård
 • Granskning av lärosätets kvalitetssäkringsarbete
  (preliminärt i slutet av 2021 och i så fall beslut preliminärt i nov–dec 2022)
 • Tematisk utbildningsutvärdering Sjuksköterskeutbildning
  (preliminärt slutet av 2021 och i så fall beslut mitten av 2022 )
 • Utbildningsutvärdering Specialistsjuksköterskeutbildning
  (preliminärt början av 2022 och i så fall beslut slutet av 2022)

 

Kommunikation och dialog

Åtgärder som planeras eller genomförs till följd av en uppföljning eller utvärdering, ska kommuniceras till samtliga berörda. Kommunikationen ska följa de vägledande principer som framgår av Kommunikationsplan för Mittuniversitetets kvalitetssystem. Planen är en del av Mittuniversitetets kvalitetsarbete och syftar till att tydliggöra vilka som är intressenter, de viktigaste strategiska vägvalen samt vilka kanaler som används. Granskningar och utvärderingar samt hur dessa kommuniceras framgår av kvalitetssystemen.

Ett annat viktigt dokument är Mittuniversitetets kommunikationspolicy. Policyn anger vad som gäller for såväl intern som extern kommunikation samt kommunikationsansvaret för både medarbetare och olika roller/funktioner.

Utfall från kurs- eller programvärderingar ska alltid kommuniceras till studenterna. Studenterna ska även informeras om planerade eller genomförda förbättringsåtgärder.

I blocket ingår:

 • Kvalitetsdrivande dialoger 
 • Information till allmänheten

 

Utveckling och förnyelse

Utveckling och förnyelse syftar till att säkerställa att resultat från uppföljningar, utvärderingar och övrigt kvalitetsarbete leder till förbättring och förnyelse av utbildningen samt att tillämpade arbetssätt utvecklas. Det betyder att förbättringsåtgärder av större omfattning ska resurssättas och relevanta uppdrag införas i verksamhetsplan för Mittuniversitetet och aktivitetsplaner på fakultetsnivån samt att åtgärder återkopplas i förbättringscykeln och leder till uppföljning och utveckling.

Mindre förbättringsåtgärder, dvs åtgärder som inte kräver särskilda verksamhetsuppdrag eller särskilt budgetutrymme ska genomföras inom ramen för ordinarie verksamhet.

Samtliga förbättringsåtgärder ska återkopplas till delen utgångspunkter och förutsättningar så att de kan följas upp och uppdateras vid behov.

Verksamhetsplaneringsprocessen finns beskriven i Mittuniversitetets styrmodell.
Under Verksamhetsutvecklingsprocessen finns stödmaterial för arbetet med att ta fram aktiviteter mot våra gemensamma mål.

 

 

Kontakt

Eva Dannetun

Prorektor |Pro vice-chancellor

010-1428543

Mona Vesslegård

Verksamhetscontroller|Controller

010-1428430