Mittuniversitetets kvalitetssystem

Syftet med Mittuniversitetets kvalitetssystem är att skapa förutsättningar och struktur för kvalitetssäkring och systematisk kvalitetsutveckling av universitetets utbildning.

Mittuniversitetets kvalitetssystem för utbildning2.jpg
Mittuniversitetets kvalitetssystem för G-/A-/F-nivå.

Centrala utgångspunkter i Mittuniversitetets kvalitetssystem är Högskolelagen, Högskoleförordningen samt de standarder och riktlinjer som är generella för all högre utbildning i Europa. Kvalitetssystemet sex sammanlänkade delar beskrivs i korthet nedan men går att läsa i sin helhet här: Mittuniversitetets kvalitetssystem för utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå

Kvalitetsarbetet, dvs Mittuniversitetets processer och arbetssätt för att säkra och utveckla utbildningens kvalitet, ska utgå från utbildningens lärandemål samt studenternas och doktorandernas studieresultat. Kvalitetsarbetet ska vara proaktivt, systematiskt och integrerat i all verksamhet, inklusive verksamhetsplanering, budget och uppföljning. Kvalitetsarbetet ska således präglas av att:

 • mål för aktiviteter formuleras och kommuniceras;
 • processer och arbetssätt organiseras och resurssätts i förhållande till satta mål;
 • ansvar tydligt framgår;
 • processer och arbetssätt genomförs och följs upp;
 • att uppföljningar och utvärderingar kommuniceras och används som grund för utvecklings- och förbättringsarbete;
 • kvalitetsarbetet integreras i lärosätets uppföljnings- och planeringsarbete.

Utvärdering av kvalitetssystemet

Mittuniversitetet kvalitetssystem ska utvärderas av UKÄ under 2021/22. Det utvärderingssystem som Mittuniversitetet utformat tillsammans med Linnéuniversitetet och Karlstads universitet (Treklövern) är en viktig del i detta större och mer omfattande kvalitetssystem. 

Kvalitetssystemets sex sammanlänkade delar

Utgångspunkter för kvalitetsarbetet

I högskoleförordningen framhålls att kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för lärosätets personal och studenter. Mittuniversitetet ska således ha systematiska processer som uppmuntrar till delaktighet, engagemang och ansvar hos medarbetare, doktorander och studenter. Med utgångspunkter för kvalitetsarbetet avses aktiviteter och dokument som är styrande för verksamheten och dess förutsättningar. Här ingår t.ex. policy för kvalitetssäkring och verksamhetens strategiska planering, utformning och inrättande av utbildning samt säkerställande av personalens kompetens, lärandemiljö, resurser och stöd till studerande.

Kvalitetspolicy för utbildning

Mittuniversitetet ska ge utbildning av hög kvalitet. Mittuniversitets utbildningar ska baseras på högkvalitativ forskning, framstående utbildningsmiljöer, välutvecklad samverkan och god arbetsmiljö. Utbildningarna ska planeras och genomföras så att studenter och doktorander ges förutsättningar att nå de lärandemål som utbildningen föreskriver. Deras behov och förväntningar ska vara vägledande i kvalitetsarbetet och strävan är att uppfylla behoven och helst överträffa deras förväntningar.

För att säkerställa och utveckla utbildningens kvalitet ska Mittuniversitetet bedriva ett proaktivt och systematiskt kvalitetsarbete som är integrerat i verksamheten och i verksamhetsstyrningen. Kvalitetsarbetet ska bidra till förverkligandet av universitetets vision och strategiska mål samt uppfylla yttre kvalitetskrav. Kvalitetsarbetet ska innefatta såväl kvalitetssäkring som ständig utveckling och förbättring av utbildningens förutsättningar, utbildningens genomförande samt de kunskaper och färdigheter som studenterna och doktoranderna har vid utbildningens slut.

Styrdokument

Viktiga styrdokumentet i kvalitetsarbetet är bland annat:

Utbildningsnära förutsättningar

Utbildningsnära förutsättningar handlar bland annat om att:

Fler styrdokumenten finns publicerade under Styrdokument.

Kontinuerligt kvalitetsarbete

Det kontinuerliga kvalitetsarbetet ska vara systematiskt, dvs följa förbättringscykel och kännetecknas av löpande förbättringar i den dagliga verksamheten. Utifrån genomförda aktiviteter ska lämpliga åtgärder vidtas löpande för att förbättra och utveckla utbildningarna och de aktiviteter som är värdeskapande för studenterna, doktoranderna och medarbetarna.

Ett led i arbetet med att främja det kontinuerliga kvalitetsarbetet är en årlig utlysning av särskilda utvecklingsprojekt (Allmänna lärosätesprojekt, ALP). Projekten syftar till att stimulera Mittuniversitetets utveckling med projekt och kan fungera som piloter eller förstudier för en bredare användning inom lärosätet. 

Viktiga moment inom det kontinuerliga kvalitetsarbetet är:

Relaterade styrdokument finns under Styrdokument för utbildning på grund- och avancerad nivå och Styrdokument för utbildning på forskarnivå.

Kvalitetsuppföljning

Med kvalitetsuppföljning avses här en mätning eller undersökning som på olika sätt samlar in och sammanställer information om en viss verksamhet eller utfallet av genomförda aktiviteter. Kvalitetsuppföljningar är mindre omfattande än kvalitetsutvärderingar och metoden omfattar sällan självvärdering eller extern bedömning.

Dessa mätningar och uppföljningar kan vara både kvantitativa och kvalitativa. Här ingår bland annat:

Minnesanteckningar från verksamhetsdialogerna med rektor finns sparade i diariet. 

Aktuellt:

Förstudie kursvärderingar (MIUN 2019/604) - Syftet med förstudien var att göra en översyn av kursvärderingsprocessen olika delar för att identifiera problem och brister. Syftet var även att ge förslag på hur ansvaret för processen ska se ut samt utarbeta en konkret plan för vidareutveckling av process och teknik gällande kursvärderingar.

Förstudien synliggjorde skillnader i arbetet med kursvärderingar och ett flertal rekommendationer lyftes fram. Utvecklingsarbete pågår för att få till efterfrågade funktioner i EvaSys och utkast på Handläggningsordningen för upprättande av kursrapport är ute på remiss fram till 31 december 2020.

 

 

Kvalitetsutvärdering

Med kvalitetsutvärdering avses här en relativt omfattande genomlysning av en verksamhet och metoden inkluderar ofta självvärdering och extern bedömning. Här ingår arbetssätt för att utvärdera resultat av kvalitetsarbetet samt att granska utbildningens kvalitet. Utvärderingarna kan antingen vara egeninitierade eller externinitierade.

Egeninitierade utvärderingar

Under namnet Treklövern har Mittuniversitetet tillsammans med Karlstads universitet och Linnéuniversitetet skapat ett gemensamt system för regelbunden utvärdering av all utbildning. Treklövern är lärosätenas arbetssätt för att uppfylla UKÄs krav på kvalitetssäkring av utbildning enligt främst ESG 1.9 (regelbunden granskning). All utbildning vid de tre lärosätena granskas inom en sexårsperiod.

Mer information om Treklöversamarbetet och dess granskningar

Slutrapporter och handlingsplaner från genomförda granskningar

Hur Treklöverrapporterna tas om hand framgår av processbilden: Rapportens väg på Mittuniversitetet

Externinitierade utvärderingar

Huvuddelen av de externinitierade utvärderingarna genomförs av UKÄ enligt fastlagd tidplan. UKÄs nationella granskningsuppdrag omfattar ett urval av utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå, tematiska utvärderingar, examenstillståndsprövningar samt utvärdering av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. De utbildningar som ingår i UKÄs utvärderingar ingår i normalfallet inte i Treklöverns 6-åriga utvärderingscykel.

Så granskar UKÄ högre utbildning

Granskningsrapporter från UKÄ 

Tidplan UKÄ:s granskningar 2020–2021

2020

 • Utbildningsutvärdering forskarutbildning organisk kemi
  (mars 2020 och beslut preliminärt i juni 2021)
  Kontaktpersoner: Stefan Pettersson och Håkan Edlund
 • Tematisk utvärdering – breddad rekrytering
  (april 2020 och beslut preliminärt i dec 2020)
  Kontaktpersoner: Eva Dannetun och Kicki Strandh
 • Utbildningsutvärdering forskarutbildning medicin och hälsovetenskap
  (preliminärt i juni 2020 och i så fall beslut preliminärt i sep 2021)

2021

 • Lärosätestillsyn
  (preliminärt i mars 2020, bedömning och rekommendationer överlämnas preliminärt i dec 2021)
 • Granskning av lärosätets kvalitetssäkringsarbete
  (preliminärt i slutet av 2021 och i så fall beslut preliminärt i nov–dec 2022)
 • Utbildningsutvärdering Sjuksköterskeutbildning
  (preliminärt i mitten av 2021 och i så fall beslut preliminärt i april–maj 2022 )
 • Utbildningsutvärdering Specialistsjuksköterskeutbildning
  (preliminärt i slutet av 2021 och i så fall beslut preliminärt i jan–feb 2023)
 • Tematisk utvärdering – tema ej bestämt och inte heller när på 2021 den ska genomföras.

 

Kommunikation och dialog

Åtgärder som planeras eller genomförs till följd av en uppföljning eller utvärdering, ska kommuniceras till samtliga berörda. Kommunikationen ska följa de vägledande principer som framgår av Kommunikationsplan för Mittuniversitetets kvalitetssystem. Planen är en del av Mittuniversitetets kvalitetsarbete och syftar till att tydliggöra vilka som är intressenter, de viktigaste strategiska vägvalen samt vilka kanaler som används. Granskningar och utvärderingar samt hur dessa kommuniceras framgår av kvalitetssystemen.

Ett annat viktigt dokument är Mittuniversitetets kommunikationspolicy. Policyn anger vad som gäller for såväl intern som extern kommunikation samt kommunikationsansvaret för både medarbetare och olika roller/funktioner.

Utfall från kurs- eller programvärderingar ska alltid kommuniceras till studenterna. Studenterna ska även informeras om planerade eller genomförda förbättringsåtgärder.

I blocket ingår:

 • Kvalitetsdrivande dialoger 
 • Information till allmänheten

 

Utveckling och förnyelse

Utveckling och förnyelse syftar till att säkerställa att resultat från uppföljningar, utvärderingar och övrigt kvalitetsarbete leder till förbättring och förnyelse av utbildningen samt att tillämpade arbetssätt utvecklas. Det betyder att förbättringsåtgärder av större omfattning ska resurssättas och relevanta uppdrag införas i verksamhetsplan för Mittuniversitetet och aktivitetsplaner på fakultetsnivån samt att åtgärder återkopplas i förbättringscykeln och leder till uppföljning och utveckling.

Mindre förbättringsåtgärder, dvs åtgärder som inte kräver särskilda verksamhetsuppdrag eller särskilt budgetutrymme ska genomföras inom ramen för ordinarie verksamhet.

Samtliga förbättringsåtgärder ska återkopplas till delen utgångspunkter och förutsättningar så att de kan följas upp och uppdateras vid behov.

Verksamhetsplaneringsprocessen finns beskriven i Mittuniversitetets styrmodell.
Under Vägledning och Metodstöd finns stödmaterial för arbetet med att ta fram aktiviteter mot våra gemensamma mål.

 

 

Kontakt

Eva Dannetun

Prorektor |Vice-chancellor

010-142 85 43

Håkan Wiklund

Prorektor |Vice-chancellor

010-142 83 85

Mona Vesslegård

Verksamhetscontroller|Controller

010-142 84 30