Vår forskning inom psykologi spänner över många tillämpningsområden, med ett överbryggande tema som berör känslor, känslouttryck och känslobearbetning.

Studiesituation i P-huset

En del av forskningen rör psykisk ohälsa, exempelvis avseende genetiska faktorers betydelse för ångest, screening och behandling av psykisk ohälsa bland flyktingar, effekter av internetbehandling, påverkan av corona-pandemin på den psykiska hälsan, samt bearbetning av traumatiska minnen.

En annan inriktning på emotionstemat är forskning kring rädsla, exempelvis avseende förlossningsrädsla och rovdjursrädsla. Ytterligare forskning behandlar hur vi uppfattar känslor, exempelvis kring empati och emotionsigenkänning, eller sambandet mellan känslor och språk såsom tvåspråkighet och hur detta påverkar bedömningar av olika slag.

Ett annat spår i vår forskning berör attityder, stereotyper och fördomar relaterat till olika grupper, exempelvis hur det är att vara invandrare med icke-normativ sexuell läggning, men också hur bedömningar och beslutsfattande påverkas av attityder och stereotypa föreställningar, exempelvis tillämpat på politiska beslut och rekrytering och urval.

Forskargrupper

AMIR

Forskargruppen AMIR har fokus på att förbättra metoder för att identifiera symtom på psykisk ohälsa främst bland flyktingar.

Pågående forskningsprojekt

AMIR - forskningsprojekt

Forskningsprojektet AMIR (assessment of mental health and early intervention for refugees) syftar till att utveckla och utvärdera metoder för bedömning och intervention av psykisk ohälsa bland...

Att vara gravid under coronapandemin

Mycket i våra liv har förändrats till följd av pandemin. För gravida kvinnor är det inte bara vardagen som förändrats, utan också rutinerna inom mödrahälsovård och förlossningsvård. Syftet med denn...

Livskvalitet under graviditet

Att vara gravid innebär som kvinna att befinna sig i ett speciellt tillstånd, där saker och ting inte riktigt är som vanligt. I denna studie undersöker vi gravida kvinnors livskvalitet och faktorer...

SAHA

Utveckling och utvärdering av internetbaserade metoder för bedömning och behandling av psykisk ohälsa bland personer med flyktingbakgrund. Arbetet sker i samarbete med LiU och KI.