Vår forskning inom psykologi spänner över många tillämpningsområden, med ett överbryggande tema som berör känslor, känslouttryck och känslobearbetning.

Forskargrupper

ALBi

ALBi är en forskningsgrupp som undersöker olika aspekter av språk och tvåspråkighet i relation till emotioner och sociala sammanhang.

AMIR

Forskargruppen AMIR har fokus på att förbättra metoder för att identifiera symtom på psykisk ohälsa främst bland flyktingar.

Nätverket för arbetslivsforskning (NAFS)

Syftet med Nätverket för arbetslivsforskning (NAFS) är att synliggöra den kunskap som finns inom universitetet kring arbetslivsfrågor. Vi består av forskare och lärare inom många vetenskapliga...

Pågående forskningsprojekt

AMIR - forskningsprojekt

Forskningsprojektet AMIR (assessment of mental health and early intervention for refugees) syftar till att utveckla och utvärdera metoder för bedömning och intervention av psykisk ohälsa bland...

Att känna med egna ord

Att känna med egna ord är ett projekt där vi inventerar ord och uttryck kopplade till känslor och psykisk (o)hälsa på sydsamiska.

Attraktiva och friska kommunala arbetsplatser

Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att studera hur sociala, organisatoriska, psykologiska och fysiska faktorer påverkar medarbetarskap och chefskap inom offentlig sektor.

Gränslös kompetens - Grenseløs kompetanse

Syftet med detta projekt är att se mer gränslöst på kompetens: se möjligheter över landsgränser, att inte låta sig begränsas av förutfattade meningar. Vi studerar (1) hur arbetsgivare ser på...

Polygen risk för ångest

Projektet undersöker om polygen risk för ångest påverkar genuttryck i blod och hjärnfunktion vid stress.

SAHA

Utveckling och utvärdering av internetbaserade metoder för bedömning och behandling av psykisk ohälsa bland personer med flyktingbakgrund. Arbetet sker i samarbete med LiU och KI.

Virtual Reality som förlossningsförberedelse?

Många gravida upplever någon grad av rädsla och oro inför att föda barn. Vi vill ta vara på förlossningsräddas och vårdpersonals tankar kring att använda Virual Reality (VR) som förlossningsförbere...

Anställda inom ämnet psykologi

Richard Kowalik

Forskningsassistent| Research assistant

Fara Tabrizi

Doktorand|Doctoral Student

Sidan uppdaterades 2024-02-05