Erna Danielsson

Professor|Professor

Bakgrund

Erna Danielsson, professor i sociologi. Min bakgrund är som militärsociolog vid Försvarshögskolan inom projekt med fokus på ledarskap vid komplexa olyckor, samt medarbetarskap. Har under drygt 15 år varit verksam inom RCR (tidigare KRIHS), under åren 2018-07--2021-06 som föreståndare för RCR och idag i RCR referensgrupp. Några av mina externa uppdrag har varit som expert i olika grupper, bland annat i expertgruppen krishantering i Coronakommissionen, ledamot i International Sociological Association (ISA) executive board för forskningsgruppen "Research Committee on Sociology of Disasters" (RC #39). Under åren 2018-2019 expert i Norska forskningsrådets satsning Brannsikkerhet och var involverad i framtagandet av Brandforsk forskarskola och 2014-2017 ingick jag i The Swedish Advisory Board i arbete med The Nordic Welfare Watch, finansierat av the Nordic Council of Ministers. Under åtta år, fram till 2023, var jag ledamot i MSB vetenskapliga råd. Internt var jag under 2019-2021 ordförande i Mittuniversitetets Forskningsetiska kommitté. Externa pågående uppdrag är ledamot i Riskkollegiets Vetenskapliga råd och sedan 2012 är jag ledamot och idag suppleant i Etikprövningsmyndigheten enhet i Umeå.

Forskningsområden

Min forskning handlar om samhällets krishantering från vardagskriser till större händelser, om hur hanteringen av kriser organiseras och leds i samhället. Jag är speciellt intresserad av hur samverkan sker mellan olika typer av aktörer i samhället. I detta intresse ingår också hur organisationer involveras i samhällets krishantering. Ett särskilt intresse är genus och krishantering och hur uppbyggnaden av samhällets krisberedskap påverkar vår uppfattning om var krishantering görs och av vilka aktörer. Resultat från bland annat projekten ”Samverkan under räddningsinsatser och ”Sektorsövergripande samverkan vid räddningsinsatser” visar att hur vi ramar in kriser påverkar vilka som ses som legitima aktörer, och att yrkesverksamma utanför räddningsorganisationernas område många gånger exkluderas både under räddningsinsatsen och i den planeringen som föregår krisen. Jag har deltagit i projekt där frivilligas insatser vid kriser studerats, framförallt frivilligas deltagande vid skogsbränderna 2014 och 2018.
Tillsammans med kolleger var jag involverad i etableringen av RCR Simulation Lab och har ett särskilt intresse av experimentella samhällsvetenskapliga studier inom risk- och krisforskning, exempelvis hur man kan studera det som händer i krisens inledning och mötet mellan räddningsorganisationernas aktörer och de aktörer som är först på plats (ex. de som larmar eller drabbade som påbörjat räddningsinsatsen).

Undervisning

Jag undervisar på alla nivåer och upplever mötet med studenter lika intressant oavsett var de befinner sig i utbildningsprocessen. Min undervisning har främst handlat om sociologisk teori, vetenskaplig metod, organisation och krishantering. Jag föreläser också om etik och om krishantering och genus på grundnivå. Jag har deltagit olika utvecklingsprojekt och var bl.a. involverade i framtagandet av vår projektbaserade magisterutbildning. År 2015 utvecklade jag den fakultetsövergripande kursen ”Ethics in social Science” på forskarnivå och var ansvarig för kursen 2015-2018 och är idag en av flera föreläsare på kursen. Jag handleder studenter på grund- och avancerad nivå, samt doktorander.

Övrigt

Ett område av särskilt intresse för mig är utvecklingen av ny unga forskare. År 2009 initierade jag ett internationellt nätverk för unga forskare inom risk och krisområdet i samarbete med forskare från de lärosätena i Sverige med forskning inom risk och krisområdet, samt Disaster Research Centre (DRC) University of Delaware, USA. Nätverkets syfte var att skapa möjligheter för unga forskare och doktorander att träffa både nya och seniora forskare inom fältet och att utifrån dessa kontakter utveckla ett eget nationellt och internationellt nätverk. Under projektet hade vi kontakter fysiskt och online vid seminarier, undervisning och möten. Idag har vi fortfarande utbyten bland annat genom deltagande i gemensamma projekt och att engageras i olika roller vid disputationer och andra uppdrag. Vi hade under 2009-2012 nätverksfinansiering från RJ.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Eriksson, K. & Danielsson, E. (2022). Framing volunteers identifying and integrating volunteers in crises response operations. International Journal of Disaster Risk Reduction, vol. 74  

Kvarnlöf, L. , Montelius, E. & Danielsson, E. (2022). Privilegierad prepping när beredskap mest blir konsumtion. ETC,  

Danielsson, E. & Eriksson, K. (2022). Women's invisible work in disaster contexts : gender norms in speech on women's work after a forest fire in Sweden. Disasters. The Journal of Disaster Studies, Policy and Management, vol. 46: 1, ss. 141-161.    

Danielsson, E. (2021). Crisis management made visible : A case study of a school fire. Journal of Emergency Management, vol. 19: 5, ss. 479-492.  

Danielsson, E. & Sjöstedt Landén, A. (2020). Leader Normativity in Crisis Management : Tales From a School Fire. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, vol. 11: 2, ss. 139-165.    

Petridou, E. , Paltrinieri, N. & Danielsson, E. (2020). Risk and uncertainty : From critical thinking to practical impact. Safety Science, vol. 129  

Danielsson, E. , Liljeros, F. , Mulinari, S. & Soneryd, L. (2020). Sociologiska perspektiv på coronakrisen : Fyra sociologer om samhällets reaktion på covid-19. Sociologisk forskning, vol. 57: 1, ss. 67-76.    

Danielsson, E. , Nyhlén, J. & Olausson, P. M. (2020). Strategic planning for power shortages. Energy Policy, vol. 137  

Danielsson, E. (2020). The value of crisis plans. Journal of Emergency Management, vol. 18: 4, ss. 281-293.  

Petridou, E. , Danielsson, E. , Olofsson, A. , Lundgren, M. & Große, C. (2019). If Crisis or War Comes : A Study of Risk Communication of Eight European Union Member States. Journal of International Crisis and Risk Communication Research, vol. 2: 2, ss. 207-232.    

Johansson, R. , Danielsson, E. , Eriksson, K. , Kvarnlöf, L. & Karlsson, R. (2018). At the external boundary of a disaster response operation : The dynamics of volunteer inclusion. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 26: 4, ss. 519-529.    

Oscarsson, O. & Danielsson, E. (2018). Unrecognized crisis management-Normalizing everyday work : The work practice of crisis management in a refugee situation. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 26: 2, ss. 225-236.  

Danielsson, E. (2016). Following Routines : A Challenge in Cross-Sectorial Collaboration. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 24: 1, ss. 36-45.  

Danielsson, E. , Johansson, R. & Neal, D. M. (2015). Editorial: An Introduction to Nordic Research. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, vol. 33: 3, ss. 316-322.  

Danielsson, E. , Alvinius, A. & Larsson, G. (2014). From common operating picture to situational awareness. International Journal of Emergency Management, vol. 10: 1, ss. 28-47.  

Danielsson, E. (2013). The roles of followers : an exploratory study of follower roles in a Swedish context. Leadership & Organization Development Journal, vol. 34: 8, ss. 708-723.  

Danielsson, E. & Carlstedt, B. (2011). The Swedish Reserve Officer: Filling Vacancies or Using Competences. Armed forces and society, vol. 37: 2, ss. 284-300.  

Alvinius, A. , Danielsson, E. & Larsson, G. (2010). Structure versus freedom of action: Leadership during the rescue operation following the 2004 tsunami. International Journal of Emergency Management, vol. 7: 3-4, ss. 304-322.  

Alvinius, A. , Danielsson, E. & Larsson, G. (2010). The Inadequacy of an Ordinary Organisation: Organisational Adaption to Crisis through Planned and Spontaneous Link. International Journal of Organisational Behaviour, vol. 15: 1, ss. 87-102.

Danielsson, E. & Weibull, A. (2008). Sociology at Military Academies : The Swedish Case. Armed forces and society, vol. 35: 1, ss. 91-105.  

Larsson , G. , Bartone, P. T. , Bos-Bakx, M. , Danielsson, E. , Jelusic, L. , Johansson, E. & Moelker, R. (2006). Leader Development in Natural Context : A Gounded Theory Approach to Discovering How Military Leaders Grow. Military Psychology, vol. 18: 3, ss. 69-81.

Larsson, G. , Carlstedt, L. , Andersson, J. , Andersson, L. , Danielsson, E. , Johansson, A. , Johansson, E. & Michel, P. (2002). A Comprehensive system for leader evaluation and development. The Leadership & Organization Development Journal, vol. 24: 1, ss. 16-25.

Artiklar, recensioner

Danielsson, E. (2012). Anders Persson (förf): Rituatlisering och sårbarhet : Ansikte mot ansikte med Goffmans perspektiv på social interaktion. Sociologisk forskning, vol. 49: 3, ss. 246-248.  

Doktorsavhandlingar

Danielsson, E. (2002). Är delaktighet möjlig i en byråkrati? : En fallstudie inom Försvarsmakten av det arbete som föregick försvarsbeslut -96. Diss. Umeå : Umeå Universitet, 2002 (Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen Umeå Universitet : 26)

Kapitel i böcker, del av antologier

Danielsson, E. & Öhman, S. (2021). Krishantering : Central samordning och lokal samverkan. I I en tid av pandemi – en ESO-antologi med  samhällsvetenskapliga reflektioner. Stockholm : Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) (Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi ESO). S. 73-86.  

Danielsson, E. & Eriksson, K. (2020). Damerna kom med nybakat : Synliggörande av könsnormer i talet om kvinnors arbete vid skogsbranden i Västmanland 2014. I Genus, risk och kris.. Lund : Studentlitteratur AB. S. 25-50.

Hobbins, J. , Danielsson, E. & Sjöstedt, A. (2020). Introduktion. I Genus, Risk och Kris. Lund : Studentlitteratur AB. S. 13-23.

Danielsson, E. , Giritli Nygren, K. & Olofsson, A. (2020). Krishanteringens logiker i hanteringen av migraitonen hösten 2015 : En kritisk analys. I Genus, risk och kris. Lund : Studentlitteratur AB. S. 77-95.

Danielsson, E. (2019). Vägen till framgång. I Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. S. 159-169.

Warne, M. , Danielsson, E. & Högberg, L. (2017). Torget : en plats för hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 64-71.  

Danielsson, E. , Wall, E. & Öhman, S. (2015). Ethical Perspectives on Volunteer Participation : Training CBRN Incidents Live. I Ethics and Risk management. Charlotte : IAP Information Age Publishing. S. 141-158.

Danielsson, E. , Eriksson, M. & Trnka, J. (2014). Framtid och utvecklingsbehov. I Lägesbilder : Att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar. Karlstad : MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). S. 119-226.

Alvinius, A. , Danielsson, E. & Larsson, G. (2012). Organisational and Individual Leadership Challenges During the Rescue Operation Following the 2004 Tsunami. I Tsunami : Analysis of a Hazard - From Physical Interpretation to Human Impact. InTech.  

Danielsson, E. (2009). Makt och Auktoritet i Ledningssystem. I Aspekter på ledning. Stockholm : Försvarsmakten. S. 91-104.

Danielsson, E. & Overud, J. (2008). Frivillighet, skyldighet eller frivillig skyldighet? : Om genus och handlingsutrymme i civilsamhället.. I Arbete, hälsa och kön. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 25-36.

Danielsson, E. (2005). Det goda medarbetarskapet – konsten att inte vara chef.. I Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund : Studentlitteratur. S. 75-88.

Danielsson, E. , Blomgren, E. & Johansson, E. (2003). Organisationen som villkor för ledarskap. I Direkt Ledarskap. Stockholm : Försvarsmakten. S. 124-139.

Danielsson, E. (2002). Regementet som arbetsplats – våra civila. I Jämtlands Fältjägarregementes historia : Del 3. Östersund : Jämtlands Fältjägarregemente. S. 129-146.

Weibull, A. & Danielsson, E. (2000). Selection and education of Swedish officers. I The European Officer : A Comparative View on Selection and Education. Pisa : Edizioni ETS. S. 185-206.

Konferensbidrag

Danielsson, E. & Eriksson, K. (2019). Gender Norms In Crisis Management : Women volunteering during a forest fire. Paper presented at the 14th Conference of European Sociological Association (ESA 2019), Manchester, England, August 20-23, 2019.

Danielsson, E. , Hobbins, J. & Kristiansen, E. (2018). Leadership and crisis management – a gendered perspective.. Paper presented at the SRA-E conference, Östersund 17-20/6 2018

Johansson, R. , Danielsson, E. , Kvarnlöf, L. & Eriksson, K. (2018). Preconditions of emergence : Volunteerism in disaster response operations. Paper presented at the NEEDS conference, Amsterdam, Netherlands, March 21-23, 2018.

Petridou, E. , Danielsson, E. , Große, C. , Lundgren, M. , Olofsson, A. & Röslmaier, M. (2018). Risk Communication : A Comparative Study of Eight EU Countries. Paper presented at the 27th Annual Conference of the Society for Risk Analysis Europe (SRA-E Conference 2018), Östersund, Sweden, June 18–20 2018.

Olausson, P. M. , Danielsson, E. & Nyhlén, J. (2018). Strategic planning for power outages : “With reservation inaccuracies”. Paper presented at the NEEDS 2018, Amsterdam, march 21-23, 2018

Große, C. , Olausson, P. M. , Danielsson, E. , Larsson, A. , Wallman Lundåsen, S. , Björkqvist, O. & Nyhlén, J. (2017). Collaboration and Decision-making in Response Planning for Power Shortages : The Swedish Policy. Paper presented at the ISSRM

Danielsson, E. (2017). Föreställningen om krisen. Paper presented at the Riskkollegiet, Kista, 1 of February, 2017  

Danielsson, E. , Sparf, J. & Hemmingsson, O. (2017). Producing knowledge about extreme situations. Paper presented at the 3rd International Workshop Doing Reserach In Extreme Contest: What can be learned? IAE Paris Sorbonne Graduate Business School 10-20 of October 2017

Danielsson, E. (2016). Framing crisis. Paper presented at the SRA-E Nordic Chapter, Göteborg, November 14-15, 2016

Oscarsson, O. & Danielsson, E. (2016). Unrecognised Crisis Management : Normalizing Everyday Life. I Book of Abstracts.

Danielsson, E. & Johansson, R. (2015). Interprofessional encounters in crisis situations?. Paper presented at the ESA Mid-term Conference, Prague, 24-28 of August, 2015

Danielsson, E. (2015). The purpose of Crisis Plans. Paper presented at the ESA Mid-term conference of RN22, Sociology of Risk and Uncertainty, Stuttgart, Germany, April 8-10, 2015

Danielsson, E. & Sparf, J. (2014). Multi-organizational collaboration - A workshop experiment on how different professionals view an incident. I Proceedings of the 5th International Disaster and Risk Conference: Integrative Risk Management - The Role of Science, Technology and Practice, IDRC Davos 2014.. S. 192--195.

Danielsson, E. & Johansson, R. (2013). The Organizing of Inter-Organizational Collaboration. Paper presented at the Åre Risk Event. 12-14 mars 2013.

Danielsson, E. (2012). Why bother to plan for crisis : A study of the use of crisis plans during a water pollution incident. Paper presented at the The 26th Conference of the Nordic Sociological Association, Reykjavik.

Danielsson, E. & Johansson, R. (2011). Collaboration between organizations : The influence of temporal and spatial conditions. Paper presented at the The 25th Conference of the Nordic Sociological Association, Oslo, August 4th-7th 2011

Danielsson, E. & Johansson, R. (2011). Joint Staff for Emergency Response Operations. Paper presented at the The European Sociological Association Mid Term Conference "Risk, Uncertainty and Policy", Östersund, March 23rd-25th 2011

Danielsson, E. & Johansson, R. (2011). The Organizing of Inter-Organizational Collaboration. Paper presented at the The 10th Conference of the European Sociological Association, Geneva,September 7th-10th 2011

Danielsson, E. & Wolvén, L. (2004). Vad betyder X: X = delaktighet i en byråkrati - om mening och undermening bland olika maktgrupperingar. : The 22nd Nordic Sociology Congress 2004, Malmö 20-22 augusti..

Rapporter

Danielsson, E. , Alirani, G. , Oscarsson, O. , Große, C. , Olausson, P. M. , Jacobsson, J. & Öhman, S. (2023). Att ta ledartröjan i krisen : Utvärdering av MSB:s samordningsuppdrag under Coronapandemin. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2023:2).  

Kvarnlöf, L. , Danielsson, E. , Ekholm, S. , Eriksson, K. & Johansson, R. (2022). Frivilligheten och skogsbränderna sommaren 2018. Östersund : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2022:1).  

Olausson, P. , Danielsson, E. , Gunneriusson, H. , Mujezinovic, D. & Öhman, S. (2022). Länsstyrelsen Västernorrland - Intern utvärdering av krisledningsarbete med anledning av Covid‐19. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2022:2).  

Olausson, P. M. , Ahrens Kayayan, V. , Alirani, G. , Danielsson, E. , Lundgren, M. , Mujezinovic, D. , Petersson, F. & Öhman, S. (2021). Sandvikens kommun – Hanteringen av Corona-pandemin våren 2020. Östersund : Mittuniversitetet  

Danielsson, E. , Petridou, E. , Lundgren, M. , Olofsson, A. , Große, C. & Röslmaier, M. (2020). Risk Communication : A Comparative Study of Eight EU Countries. MSB  

Olausson, P. M. , Björkqvist, O. , Danielsson, E. , Große, C. , Larsson, A. , Nyhlén, J. & Wallman Lundåsen, S. (2018). Från myndighet till medborgare och tillbaka: En studie av samverkan och kommunikation inomramen för STYREL. Eskilstuna : Energimyndigheten    

Johansson, R. , Karlsson, R. , Oscarsson, O. & Danielsson, E. (2015). Att använda, leda och samverka med frivilliga : Om kommuners och länsstyrelsers relationer med aktörer utanför den offentliga sektorn inom ramen för det geografiska områdesansvaret. Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap    

Danielsson, E. , Sparf, J. , Karlsson, R. & Oscarsson, O. (2015). Sektorsövergripande samverkan vid kriser. Östersund : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:2).  

Danielsson, E. , Sparf, J. , Olof, O. & Karlsson, R. (2015). Sektorsövergripande samverkan vid kriser. Karlstad : (MSB Rapportserie MSB894).  

Asproth, V. , Borglund, E. , Danielsson, E. , Ekker, K. , Holand, S. I. , Holmberg, S. C. , Öberg, L. , Nygård, S. A. & et al. (2014). Rapport från GSS : Gränsöverskridande samarbete för säkerhet. Östersund : Mittuniversitetet

Danielsson, E. , Johansson, R. & Kvarnlöf, L. (2013). Samverkan under räddningsinsatser. (RCR Working Paper Series 2013:3).  

Ekroth, J. , Danielsson, E. , Johansson, R. & Olofsson, A. (2012). Forskningsöversikt: Bostadsbränder och socioekonomiska faktorer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Nordensten, C. , Aleljung, P. , Frisell, T. , Aaw, J. , Nyström, P. , Andersson, J. , Danielsson, E. , Johansson, R. & et al. (2012). Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011 : Observatörsrapport. Stockholm : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (MSB 424).    

Danielsson, E. , Olofsson, A. , Larsson, G. , Voss, M. & Landgren, J. (2011). Forskningsöversikt Ledning och Samverkan vid olyckor och kriser. Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Danielsson, E. , Johansson, R. & Borglund, E. (2011). Forskningsöversikt stabsarbete. Karlstad : Mynidgheten för samhällsskydd och beredskap  

Danielsson, E. , Johansson, R. & Eliasson, L. (2011). Samverkan i praktiken. Stockholm : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB forskning ).    

Danielsson, E. & Carlstedt, B. (2010). Att attrahera i förändring. Karlstad : Försvarshögskolan (ILM Serie I 60).

Demarin, E. , Danielsson, E. , Eliasson, L. , Johansson, R. , Olofsson, A. , Sparf, J. & Öhman, S. (2010). Samhällsvetenskapliga perspektiv på risk och kris : Uppfattning, kommunikation och organisation..  

Danielsson, E. & Carlstedt, B. (2009). Reservofficeren : – från att fylla vakanser till att nyttja kompetenser. Karlstad : Försvarshögskolan (ILM I:50).

Abrahamsson, B. & Danielsson, E. (2008). I brytpunkten mellan invasions- och insatsförsvar : utmaningar och möjligheter vid Försvarsmaktens reformering. Stockholm : Försvarshögskolan (ILM Serie 1:44 ).

Vrbanjac, A. , Danielsson, E. & Larsson, G. (2006). Steget före : Samverkan och ledarskap vid hantering av ett gisslandrama vid en rymning från en fångvårdsanstalt. Försvarshögskolan. Institutionen för ledarskap och management (ILM Serie 1:19 ).

Danielsson, E. (1995). Kvalitet i högre utbildning : en studie om faktorer och dimensioner för utbildningskvalitet vid Institutionen för samhällsvetenskap vid Mitthögskolan i Östersund. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:25).

Samlingsverk (redaktör)

Hobbins, J. (ed.) , Danielsson, E. (ed.) & Sjöstedt Landén, A. (ed.) (2020). Genus, risk och kris. Lund : Studentlitteratur AB

Danielsson, E. (ed.) , Johansson, R. (ed.) , Olofsson, A. (ed.) & Öhman, S. (ed.) (2019). Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University  

Sidan uppdaterades 2023-12-29