Erna Danielsson

Spara favorit

Bakgrund

Erna Danielsson, docent i sociologi och föreståndare för Risk and Crisis Research Centre (RCR). Har tidigare en bakgrund från Försvarshögskolan inom projekt med fokus på ledarskap vid komplexa olyckor, samt medarbetarskap.

Forskningsområden

Min forskning handlar om krishantering och hur hanteringen av kriser organiseras och leds i samhället. Jag är speciellt intresserad av hur samverkan sker mellan olika typer av aktörer i samhället. I detta intresse ingår också hur organisationer involveras i samhällets krishantering. Övergripande fokuseras sektorsövergripande samarbete under kriser i vid bemärkelse. Resultat från projekten Samverkan under räddningsinsatser och Sektorsövergripande samverkan vid räddningsinsatser visar bland annat på, att hur vi ramar in kriser påverkar vilka som ses som legitima aktörer, och att yrkesverksamma utanför räddningsorganisationernas område många gånger exkluderas både under räddningsinsatsen och i den planeringen som föregår krisen.
Jag är också intresserad av skapande av lägesbilder och situationsförståelse vid samverkan, samt ledning av okonventionella aktörer vid räddningsinsatser.

Pågående forskning

För närvarande arbetar jag med forskning om hur icke-professionell räddningspersonal och frivilliga involveras i krishanteringen. Vi studerar även hur professionella inom skolan, äldreomsorg och flyktingboenden arbetar med krishantering. Inom detta område har vi fokuserat hur olika aktörer involveras och legitimeras vid insatser.
Jag har därutöver tillsammans med kolleger varit ansvarig för etableringen av RCR Lab vid RCR. Syftet med RCR Lab är att utveckla utbildningar och övningar inom krishanteringsområdet. Särskilt intressant är också att skapa förutsättningar för mer experimentella studier inom risk- och krisforskning. Projektet IFRU inkluderar även flera av samhällets krishanteringsaktörer.

Undervisning

Jag undervisar framförallt inom två områden, det första är Sociologisk teori på avancerad nivå, och den andra är forskarutbildningskursen Etik inom samhällsvetenskapen. Jag deltar därutöver som föreläsare i kurser på alla nivåer inom bland annat organisationsteori, ledarskap, etik och kvalitativ metod. Jag handleder och examinerar studenter på grund- och avancerad nivå, samt handleder doktorander.

Övrigt

Jag är ledamot i MSB Vetenskapliga Råd, och suppleant i den regionala etikprövningsnämnden i Umeå. Deltar som expert i Norska forskningsrådets satsning Brannsikkerhet.
Ett område av särskilt intresse för mig är utvecklingen av ny unga forskare, där jag initierade ett internationellt nätverk för forskningssamarbete i syfte att skapa ett nätverk för unga forskare och doktorander.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Johansson, R. , Danielsson, E. , Eriksson, K. , Kvarnlöf, L. & Karlsson, R. (2018). At the external boundary of a disaster response operation : The dynamics of volunteer inclusion. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 26: 4, ss. 519-529.    

Oscarsson, O. & Danielsson, E. (2018). Unrecognized crisis management-Normalizing everyday work : The work practice of crisis management in a refugee situation. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 26: 2, ss. 225-236.  

Danielsson, E. (2016). Following Routines : A Challenge in Cross-Sectorial Collaboration. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 24: 1, ss. 36-45.  

Danielsson, E. , Johansson, R. & Neal, D. M. (2015). Editorial: An Introduction to Nordic Research. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, vol. 33: 3, ss. 316-322.  

Danielsson, E. , Alvinius, A. & Larsson, G. (2014). From common operating picture to situational awareness. International Journal of Emergency Management, vol. 10: 1, ss. 28-47.  

Danielsson, E. (2013). The roles of followers : an exploratory study of follower roles in a Swedish context. Leadership & Organization Development Journal, vol. 34: 8, ss. 708-723.  

Danielsson, E. & Carlstedt, B. (2011). The Swedish Reserve Officer: Filling Vacancies or Using Competences. Armed forces and society, vol. 37: 2, ss. 284-300.  

Alvinius, A. , Danielsson, E. & Larsson, G. (2010). Structure versus freedom of action: Leadership during the rescue operation following the 2004 tsunami. International Journal of Emergency Management, vol. 7: 3-4, ss. 304-322.  

Alvinius, A. , Danielsson, E. & Larsson, G. (2010). The Inadequacy of an Ordinary Organisation: Organisational Adaption to Crisis through Planned and Spontaneous Link. International Journal of Organisational Behaviour, vol. 15: 1, ss. 87-102.

Danielsson, E. & Weibull, A. (2008). Sociology at Military Academies : The Swedish Case. Armed forces and society, vol. 35: 1, ss. 91-105.  

Larsson , G. , Bartone, P. T. , Bos-Bakx, M. , Danielsson, E. , Jelusic, L. , Johansson, E. & Moelker, R. (2006). Leader Development in Natural Context : A Gounded Theory Approach to Discovering How Military Leaders Grow. Military Psychology, vol. 18: 3, ss. 69-81.

Larsson, G. , Carlstedt, L. , Andersson, J. , Andersson, L. , Danielsson, E. , Johansson, A. , Johansson, E. & Michel, P. (2002). A Comprehensive system for leader evaluation and development. The Leadership & Organization Development Journal, vol. 24: 1, ss. 16-25.

Artiklar, recensioner

Danielsson, E. (2012). Anders Persson (förf): Rituatlisering och sårbarhet : Ansikte mot ansikte med Goffmans perspektiv på social interaktion. Sociologisk forskning, vol. 49: 3, ss. 246-248.  

Doktorsavhandlingar

Danielsson, E. (2002). Är delaktighet möjlig i en byråkrati? : En fallstudie inom Försvarsmakten av det arbete som föregick försvarsbeslut -96. Diss. Umeå : Umeå Universitet, 2002 (Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen Umeå Universitet : 26)

Kapitel i böcker, del av antologier

Warne, M. , Danielsson, E. & Högberg, L. (2017). Torget : en plats för hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 64-71.  

Danielsson, E. , Wall, E. & Öhman, S. (2015). Ethical Perspectives on Volunteer Participation : Training CBRN Incidents Live. I Ethics and Risk management. Charlotte : IAP Information Age Publishing. S. 141-158.

Danielsson, E. , Eriksson, M. & Trnka, J. (2014). Framtid och utvecklingsbehov. I Lägesbilder : Att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar. Karlstad : MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). S. 119-226.

Alvinius, A. , Danielsson, E. & Larsson, G. (2012). Organisational and Individual Leadership Challenges During the Rescue Operation Following the 2004 Tsunami. I Tsunami : Analysis of a Hazard - From Physical Interpretation to Human Impact. InTech.  

Danielsson, E. (2009). Makt och Auktoritet i Ledningssystem. I Aspekter på ledning. Stockholm : Försvarsmakten. S. 91-104.

Danielsson, E. & Overud, J. (2008). Frivillighet, skyldighet eller frivillig skyldighet? : Om genus och handlingsutrymme i civilsamhället.. I Arbete, hälsa och kön. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 25-36.

Danielsson, E. (2005). Det goda medarbetarskapet – konsten att inte vara chef.. I Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund : Studentlitteratur. S. 75-88.

Danielsson, E. , Blomgren, E. & Johansson, E. (2003). Organisationen som villkor för ledarskap. I Direkt Ledarskap. Stockholm : Försvarsmakten. S. 124-139.

Danielsson, E. (2002). Regementet som arbetsplats – våra civila. I Jämtlands Fältjägarregementes historia : Del 3. Östersund : Jämtlands Fältjägarregemente. S. 129-146.

Weibull, A. & Danielsson, E. (2000). Selection and education of Swedish officers. I The European Officer : A Comparative View on Selection and Education. Pisa : Edizioni ETS. S. 185-206.

Konferensbidrag

Olausson, P. M. , Danielsson, E. & Nyhlén, J. (2018). Strategic planning for power outages : “With reservation inaccuracies”. Paper presented at the NEEDS 2018, Amsterdam, march 21-23, 2018

Große, C. , Olausson, P. M. , Danielsson, E. , Larsson, A. , Wallman Lundåsen, S. , Björkqvist, O. & Nyhlén, J. (2017). Collaboration and Decision-making in Response Planning for Power Shortages : The Swedish Policy. Paper presented at the ISSRM

Danielsson, E. & Sparf, J. (2014). Multi-organizational collaboration - A workshop experiment on how different professionals view an incident. I Proceedings of the 5th International Disaster and Risk Conference: Integrative Risk Management - The Role of Science, Technology and Practice, IDRC Davos 2014.. S. 192--195.

Danielsson, E. & Johansson, R. (2013). The Organizing of Inter-Organizational Collaboration. Paper presented at the Åre Risk Event. 12-14 mars 2013.

Danielsson, E. (2012). Why bother to plan for crisis : A study of the use of crisis plans during a water pollution incident. Paper presented at the The 26th Conference of the Nordic Sociological Association, Reykjavik.

Danielsson, E. & Johansson, R. (2011). Collaboration between organizations : The influence of temporal and spatial conditions. Paper presented at the The 25th Conference of the Nordic Sociological Association, Oslo, August 4th-7th 2011

Danielsson, E. & Johansson, R. (2011). Joint Staff for Emergency Response Operations. Paper presented at the The European Sociological Association Mid Term Conference "Risk, Uncertainty and Policy", Östersund, March 23rd-25th 2011

Danielsson, E. & Johansson, R. (2011). The Organizing of Inter-Organizational Collaboration. Paper presented at the The 10th Conference of the European Sociological Association, Geneva,September 7th-10th 2011

Danielsson, E. & Wolvén, L. (2004). Vad betyder X: X = delaktighet i en byråkrati - om mening och undermening bland olika maktgrupperingar. : The 22nd Nordic Sociology Congress 2004, Malmö 20-22 augusti..

Rapporter

Olausson, P. M. , Björkqvist, O. , Danielsson, E. , Große, C. , Larsson, A. , Nyhlén, J. & Wallman Lundåsen, S. (2018). Från myndighet till medborgare och tillbaka: En studie av samverkan och kommunikation inomramen för STYREL. Eskilstuna : Energimyndigheten    

Danielsson, E. , Petridou, E. , Lundgren, M. , Olofsson, A. , Große, C. & Röslmaier, M. (2018). Risk Communication : A Comparative Study of Eight EU Countries. MSB

Johansson, R. , Karlsson, R. , Oscarsson, O. & Danielsson, E. (2015). Att använda, leda och samverka med frivilliga : Om kommuners och länsstyrelsers relationer med aktörer utanför den offentliga sektorn inom ramen för det geografiska områdesansvaret. Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap    

Danielsson, E. , Sparf, J. , Karlsson, R. & Oscarsson, O. (2015). Sektorsövergripande samverkan vid kriser. Östersund : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:2).  

Danielsson, E. , Sparf, J. , Olof, O. & Karlsson, R. (2015). Sektorsövergripande samverkan vid kriser. Karlstad : (MSB Rapportserie MSB894).  

Asproth, V. , Borglund, E. , Danielsson, E. , Ekker, K. , Holand, S. I. , Holmberg, S. C. , Öberg, L. , Nygård, S. A. & et al. (2014). Rapport från GSS : Gränsöverskridande samarbete för säkerhet. Östersund : Mittuniversitetet

Danielsson, E. , Johansson, R. & Kvarnlöf, L. (2013). Samverkan under räddningsinsatser. (RCR Working Paper Series 2013:3).  

Ekroth, J. , Danielsson, E. , Johansson, R. & Olofsson, A. (2012). Forskningsöversikt: Bostadsbränder och socioekonomiska faktorer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Nordensten, C. , Aleljung, P. , Frisell, T. , Aaw, J. , Nyström, P. , Andersson, J. , Danielsson, E. , Johansson, R. & et al. (2012). Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011 : Observatörsrapport. Stockholm : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (MSB 424).    

Danielsson, E. , Olofsson, A. , Larsson, G. , Voss, M. & Landgren, J. (2011). Forskningsöversikt Ledning och Samverkan vid olyckor och kriser. Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Danielsson, E. , Johansson, R. & Borglund, E. (2011). Forskningsöversikt stabsarbete. Karlstad : Mynidgheten för samhällsskydd och beredskap  

Danielsson, E. , Johansson, R. & Eliasson, L. (2011). Samverkan i praktiken. Stockholm : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB forskning ).    

Danielsson, E. & Carlstedt, B. (2010). Att attrahera i förändring. Karlstad : Försvarshögskolan (ILM Serie I 60).

Demarin, E. , Danielsson, E. , Eliasson, L. , Johansson, R. , Olofsson, A. , Sparf, J. & Öhman, S. (2010). Samhällsvetenskapliga perspektiv på risk och kris : Uppfattning, kommunikation och organisation..  

Danielsson, E. & Carlstedt, B. (2009). Reservofficeren : – från att fylla vakanser till att nyttja kompetenser. Karlstad : Försvarshögskolan (ILM I:50).

Abrahamsson, B. & Danielsson, E. (2008). I brytpunkten mellan invasions- och insatsförsvar : utmaningar och möjligheter vid Försvarsmaktens reformering. Stockholm : Försvarshögskolan (ILM Serie 1:44 ).

Vrbanjac, A. , Danielsson, E. & Larsson, G. (2006). Steget före : Samverkan och ledarskap vid hantering av ett gisslandrama vid en rymning från en fångvårdsanstalt. Försvarshögskolan. Institutionen för ledarskap och management (ILM Serie 1:19 ).

Danielsson, E. & Wolvén, L. (2006). Vad betyder delaktighet i en byråkrati - mening och undermening bland olika maktigrupperingar inom Försvarsmakten.

Danielsson, E. (1995). Kvalitet i högre utbildning : en studie om faktorer och dimensioner för utbildningskvalitet vid Institutionen för samhällsvetenskap vid Mitthögskolan i Östersund. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:25).