Erna Danielsson

Spara favorit

Bakgrund

Erna Danielsson, docent i sociologi, Risk and Crisis Research Centre (RCR). Har tidigare en bakgrund från Försvarshögskolan inom projekt med fokus på ledarskap vid komplexa olyckor, samt medarbetarskap.
Jag är ledamot i MSB Vetenskapliga Råd, och suppleant i den regionala etikprövningsnämnden i Umeå. Har ingått i en svenska expertpanel inom the Nordic Welfare Watch advisory board, lett av The Icelandic Ministry of Welfare.
Är ansvarig för RCR-Lab, vårt nya risk- och krislaboratorium.

Forskningsområden

Mitt forskningsområde har i stort handlat om sektorsövergripande samarbete under kriser, särskilt organisering av krishantering. Resultat från projekten Samverkan under räddningsinsatser och Sektorsövergripande samverkan vid räddningsinsatser visar bland annat på olika aktörers krishanteringspraktiker, men visar också på hur vår inramning av kriser påverkar vilka som ses som legitima aktörer. Vi ser att yrkesverksamma utanför räddningsorganisationernas domän många gånger exkluderas både under räddningsinsatsen och i den planeringen som föregår krisen. De uppfattas oftare som ”de drabbade” än som aktiva aktörer inom krisberedskapen.
Inom ramen för krishantering i krisens utkanter är jag intresserad av aktörers situationsförståelse och hur lägesbilder skapas och förmedlas (eller inte) mellan olika typer av aktörer. Mitt intresse omfattar även ledningsfrågor i mötet mellan traditionella och okonventionella aktörer vid räddningsinsatser.

Pågående forskning

För närvarande arbetar jag med forskning om hur icke-professionell räddningspersonal och frivilliga involveras vid kriser. Vi studerar bland annat hur professionella inom skolan, äldreomsorg och flyktingboenden arbetar med krishantering. Inom detta område är jag särskilt intresserad av hur inramningen av kriser påverkar hanteringen av krisen och hur olika aktörer involveras och legitimeras.
Är idag involverad i tre project, VOID, Voluntary Organisations in Disaster; Styrel, en studie om samverkan och kommunikation inom ramen för styrel, samt Tillväxtverksprojektet Risk- och krislaboratorium (RCR-Lab). Inom RCR-Lab-projektet ligger mitt intresse i att skapa förutsättningar för mer experimentella studier inom samhällsvetenskaplig forskning och skapa nya metoder för krishantering i samverkan med flera av samhällets krishanteringsaktörer.
Är ansvarig för MSB-uppdraget EU-länders Riskkommunikation som studerar risk- och säkerhetskampanjer i åtta EU-länder.

Undervisning

Jag undervisar framförallt inom två områden, sociologi och etik. Är kursansvarig för den fakultetsövergripande forskarutbildningskursen "Ethics in social science".
Deltar aktivit i kursutveckling, t.ex. utvecklingen av vårt nya magisterprogram "Master by rearsch", samt i utvecklingen av ämnets forskarutbildningskurser.

Jag föreläser på kurser på alla nivåer inom ämnet sociologi, bland annat på kurser i organisationsteori, ledarskap, etik och kvalitativ metod. Handleder och examinerar studenter på grund- och avancerad nivå. Handleder doktorander och licentiander.

Övrigt

Ett område av särskilt intresse för mig är utvecklingen av ny unga forskare, där jag initierade ett internationellt forskningssamarbete i syfte att skapa ett nätverk för unga forskare och doktorander.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Oscarsson, O. & Danielsson, E. (2017). Unrecognized crisis management-Normalizing everyday work : The work practice of crisis management in a refugee situation. Journal of Contingencies and Crisis Management,  

Danielsson, E. (2016). Following Routines : A Challenge in Cross-Sectorial Collaboration. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 24: 1, ss. 36-45.  

Danielsson, E. , Johansson, R. & Neal, D. M. (2015). Editorial: An Introduction to Nordic Research. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, vol. 33: 3, ss. 316-322.  

Danielsson, E. , Alvinius, A. & Larsson, G. (2014). From common operating picture to situational awareness. International Journal of Emergency Management, vol. 10: 1, ss. 28-47.  

Danielsson, E. (2013). The roles of followers : an exploratory study of follower roles in a Swedish context. Leadership & Organization Development Journal, vol. 34: 8, ss. 708-723.  

Danielsson, E. & Carlstedt, B. (2011). The Swedish Reserve Officer: Filling Vacancies or Using Competences. Armed forces and society, vol. 37: 2, ss. 284-300.  

Alvinius, A. , Danielsson, E. & Larsson, G. (2010). Structure versus freedom of action: Leadership during the rescue operation following the 2004 tsunami. International Journal of Emergency Management, vol. 7: 3-4, ss. 304-322.  

Alvinius, A. , Danielsson, E. & Larsson, G. (2010). The Inadequacy of an Ordinary Organisation: Organisational Adaption to Crisis through Planned and Spontaneous Link. International Journal of Organisational Behaviour, vol. 15: 1, ss. 87-102.

Danielsson, E. & Weibull, A. (2008). Sociology at Military Academies : The Swedish Case. Armed forces and society, vol. 35: 1, ss. 91-105.

Larsson , G. , Bartone, P. T. , Bos-Bakx, M. , Danielsson, E. , Jelusic, L. , Johansson, E. & Moelker, R. (2006). Leader Development in Natural Context : A Gounded Theory Approach to Discovering How Military Leaders Grow. Military Psychology, vol. 18: 3, ss. 69-81.

Larsson, G. , Carlstedt, L. , Andersson, J. , Andersson, L. , Danielsson, E. , Johansson, A. , Johansson, E. & Michel, P. (2002). A Comprehensive system for leader evaluation and development. The Leadership & Organization Development Journal, vol. 24: 1, ss. 16-25.

Große, C. , Olausson, P. M. , Danielsson, E. , Larsson, A. , Wallman Lundåsen, S. , Björkqvist, O. & Nyhlén, J. (). Collaboration and Decision-making in Response Planning for Power Shortages : The Swedish Policy. ,

Artiklar, recensioner

Danielsson, E. (2012). Anders Persson (förf): Rituatlisering och sårbarhet : Ansikte mot ansikte med Goffmans perspektiv på social interaktion. Sociologisk forskning, vol. 49: 3, ss. 246-248.  

Doktorsavhandlingar

Danielsson, E. (2002). Är delaktighet möjlig i en byråkrati? : En fallstudie inom Försvarsmakten av det arbete som föregick försvarsbeslut -96. Diss. Umeå : Umeå Universitet, 2002 (Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen Umeå Universitet : 26)

Kapitel i böcker, del av antologier

Warne, M. , Danielsson, E. & Högberg, L. (2017). Torget : en plats för hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 64-71.  

Danielsson, E. , Wall, E. & Öhman, S. (2015). Ethical Perspectives on Volunteer Participation : Training CBRN Incidents Live. I Ethics and Risk management. Charlotte : IAP Information Age Publishing. S. 141-158.

Danielsson, E. , Eriksson, M. & Trnka, J. (2014). Framtid och utvecklingsbehov. I Lägesbilder : Att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar. Karlstad : MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). S. 119-226.

Alvinius, A. , Danielsson, E. & Larsson, G. (2012). Organisational and Individual Leadership Challenges During the Rescue Operation Following the 2004 Tsunami. I Tsunami : Analysis of a Hazard - From Physical Interpretation to Human Impact. InTech.  

Danielsson, E. (2009). Makt och Auktoritet i Ledningssystem. I Aspekter på ledning. Stockholm : Försvarsmakten. S. 91-104.

Danielsson, E. & Overud, J. (2008). Frivillighet, skyldighet eller frivillig skyldighet? : Om genus och handlingsutrymme i civilsamhället.. I Arbete, hälsa och kön. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 25-36.

Danielsson, E. (2005). Det goda medarbetarskapet – konsten att inte vara chef.. I Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund : Studentlitteratur. S. 75-88.

Danielsson, E. , Blomgren, E. & Johansson, E. (2003). Organisationen som villkor för ledarskap. I Direkt Ledarskap. Stockholm : Försvarsmakten. S. 124-139.

Danielsson, E. (2002). Regementet som arbetsplats – våra civila. I Jämtlands Fältjägarregementes historia : Del 3. Östersund : Jämtlands Fältjägarregemente. S. 129-146.

Weibull, A. & Danielsson, E. (2000). Selection and education of Swedish officers. I The European Officer : A Comparative View on Selection and Education. Pisa : Edizioni ETS. S. 185-206.

Konferensbidrag

Danielsson, E. & Sparf, J. (2014). Multi-organizational collaboration - A workshop experiment on how different professionals view an incident. I Proceedings of the 5th International Disaster and Risk Conference: Integrative Risk Management - The Role of Science, Technology and Practice, IDRC Davos 2014.. S. 192--195.

Danielsson, E. & Johansson, R. (2013). The Organizing of Inter-Organizational Collaboration. Paper presented at the Åre Risk Event. 12-14 mars 2013.

Danielsson, E. (2012). Why bother to plan for crisis : A study of the use of crisis plans during a water pollution incident. Paper presented at the The 26th Conference of the Nordic Sociological Association, Reykjavik.

Danielsson, E. & Johansson, R. (2011). Collaboration between organizations : The influence of temporal and spatial conditions. Paper presented at the The 25th Conference of the Nordic Sociological Association, Oslo, August 4th-7th 2011

Danielsson, E. & Johansson, R. (2011). Joint Staff for Emergency Response Operations. Paper presented at the The European Sociological Association Mid Term Conference "Risk, Uncertainty and Policy", Östersund, March 23rd-25th 2011

Danielsson, E. & Johansson, R. (2011). The Organizing of Inter-Organizational Collaboration. Paper presented at the The 10th Conference of the European Sociological Association, Geneva,September 7th-10th 2011

Danielsson, E. & Wolvén, L. (2004). Vad betyder X: X = delaktighet i en byråkrati - om mening och undermening bland olika maktgrupperingar. : The 22nd Nordic Sociology Congress 2004, Malmö 20-22 augusti..

Rapporter

Johansson, R. , Karlsson, R. , Oscarsson, O. & Danielsson, E. (2015). Att använda, leda och samverka med frivilliga : Om kommuners och länsstyrelsers relationer med aktörer utanför den offentliga sektorn inom ramen för det geografiska områdesansvaret. Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap    

Danielsson, E. , Sparf, J. , Olof, O. & Karlsson, R. (2015). Sektorsövergripande samverkan vid kriser. Karlstad : (MSB Rapportserie MSB894).  

Danielsson, E. , Sparf, J. , Karlsson, R. & Oscarsson, O. (2015). Sektorsövergripande samverkan vid kriser. Östersund : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:2).  

Asproth, V. , Borglund, E. , Danielsson, E. , Ekker, K. , Holand, S. I. , Holmberg, S. C. , Öberg, L. , Nygård, S. A. & et al. (2014). Rapport från GSS : Gränsöverskridande samarbete för säkerhet. Östersund : Mittuniversitetet

Danielsson, E. , Johansson, R. & Kvarnlöf, L. (2013). Samverkan under räddningsinsatser. (RCR Working Paper Series 2013:3).  

Ekroth, J. , Danielsson, E. , Johansson, R. & Olofsson, A. (2012). Forskningsöversikt: Bostadsbränder och socioekonomiska faktorer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Nordensten, C. , Aleljung, P. , Frisell, T. , Aaw, J. , Nyström, P. , Andersson, J. , Danielsson, E. , Johansson, R. & et al. (2012). Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011 : Observatörsrapport. Stockholm : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (MSB 424).    

Danielsson, E. , Olofsson, A. , Larsson, G. , Voss, M. & Landgren, J. (2011). Forskningsöversikt Ledning och Samverkan vid olyckor och kriser. Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Danielsson, E. , Johansson, R. & Borglund, E. (2011). Forskningsöversikt stabsarbete. Karlstad : Mynidgheten för samhällsskydd och beredskap  

Danielsson, E. , Johansson, R. & Eliasson, L. (2011). Samverkan i praktiken. Stockholm : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB forskning ).    

Danielsson, E. & Carlstedt, B. (2010). Att attrahera i förändring. Karlstad : Försvarshögskolan (ILM Serie I 60).

Demarin, E. , Danielsson, E. , Eliasson, L. , Johansson, R. , Olofsson, A. , Sparf, J. & Öhman, S. (2010). Samhällsvetenskapliga perspektiv på risk och kris : Uppfattning, kommunikation och organisation..  

Danielsson, E. & Carlstedt, B. (2009). Reservofficeren : – från att fylla vakanser till att nyttja kompetenser. Karlstad : Försvarshögskolan (ILM I:50).

Abrahamsson, B. & Danielsson, E. (2008). I brytpunkten mellan invasions- och insatsförsvar : utmaningar och möjligheter vid Försvarsmaktens reformering. Stockholm : Försvarshögskolan (ILM Serie 1:44 ).

Vrbanjac, A. , Danielsson, E. & Larsson, G. (2006). Steget före : Samverkan och ledarskap vid hantering av ett gisslandrama vid en rymning från en fångvårdsanstalt. Försvarshögskolan. Institutionen för ledarskap och management (ILM Serie 1:19 ).

Danielsson, E. & Wolvén, L. (2006). Vad betyder delaktighet i en byråkrati - mening och undermening bland olika maktigrupperingar inom Försvarsmakten.

Danielsson, E. (1995). Kvalitet i högre utbildning : en studie om faktorer och dimensioner för utbildningskvalitet vid Institutionen för samhällsvetenskap vid Mitthögskolan i Östersund. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:25).