Erna Danielsson

Professor|Professor

 • Tjänstetitel: Professor
 • Akademisk titel: Professor
 • Ansvarsområde: Centrumledare för RCR
 • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
 • Telefon arbete: 010-1428132
 • E-postadress: erna.danielsson@miun.se
 • Besöksadress: Kunskapens väg 1
 • Rumsnummer: P3113
 • Ort: Östersund
 • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
 • Anställd vid ämnet: Sociologi

Bakgrund

Erna Danielsson, professor i sociologi och föreståndare för Risk and Crisis Research Centre (RCR). Hon sitter i Internationella sociologförbundets executive board för forskningsgruppen "Research Committee on Sociology of Disasters" (RC #39). Danielsson har tidigare en bakgrund från Försvarshögskolan inom projekt med fokus på ledarskap vid komplexa olyckor, samt medarbetarskap. Hennes forskning handlar om samhällets krishantering vid vardagskriser till större händelser och med en inriktning mot genus och krishantering.
Var tillsammans med kolleger ansvarig för etableringen av simuleringslabbet - RCR Lab vid RCR. RCR Lab bidrar till utvecklingen av forskning, utbildning och övningar inom det samhällsvetenskapliga området. Ett särskilt fokus är skapandet av förutsättningar för mer experimentella studier inom risk- och krisforskning. Jag ingår också i projektet IFRU vars syfte är att tillsamman med flera av samhällets krishanteringsaktörer utveckla verksamheten i labbet.

Forskningsområden

Min forskning handlar om krishantering och hur hanteringen av kriser organiseras och leds i samhället. Jag är speciellt intresserad av hur samverkan sker mellan olika typer av aktörer i samhället. I detta intresse ingår också hur organisationer involveras i samhällets krishantering. Övergripande fokuseras sektorsövergripande samarbete under kriser i vid bemärkelse. Resultat från projekten Samverkan under räddningsinsatser och Sektorsövergripande samverkan vid räddningsinsatser visar bland annat på, att hur vi ramar in kriser påverkar vilka som ses som legitima aktörer, och att yrkesverksamma utanför räddningsorganisationernas område många gånger exkluderas både under räddningsinsatsen och i den planeringen som föregår krisen.
Jag är också intresserad av tolkning, meningsskapande och situationsförståelse vid samverkan och ledning av räddningsinsatser där fler aktörer ingår. Ett särskilt intresse är skapandet av lägesbilder.

Forskning

För närvarande arbetar jag med forskning om hur icke-professionell räddningspersonal och frivilliga involveras i krishanteringen. Vi studerar även hur professionella inom skolan, äldreomsorg och flyktingboenden arbetar med krishantering. Inom detta område har vi fokuserat hur olika aktörer involveras och legitimeras vid insatser.
Inom ett av mina uppdrag studerar vi genom experimentella studier hur besluts fattas innan en kris inträffar.


Undervisning

Jag undervisar framförallt på avancerad och forskarutbildningsnivå. På avancerad nivå deltog jag i framtagandet av vår projektbaserade magister och jag undervisar på bl.a. kurserna Sociologisk teori och Vetenskaplig metod. På forskarutbildningen har jag varit delaktig i framtagandet av kurser. Jag undervisar i Klassiskt teori, Organisation och krishantering samt Etik inom samhällsvetenskapen. Den senare kursen tog jag fram och var ansvarig för 2015-2018. Jag deltar därutöver som föreläsare i kurser på alla nivåer inom bland annat organisationsteori, ledarskap, etik och kvalitativ metod. Jag handleder och examinerar studenter på grund- och avancerad nivå, samt handleder doktorander.

Övrigt

Jag är ledamot i MSB Vetenskapliga Råd och i Riskkollegiets vetenskapliga råd, samt är suppleant i Etikprövningsmyndighetens avdelning i Umeå. Ett område av särskilt intresse för mig är utvecklingen av ny unga forskare, där jag initierade ett internationellt nätverk för forskningssamarbete i syfte att skapa ett nätverk för unga forskare och doktorander. Jag deltog 2018-2019 som expert i Norska forskningsrådets satsning Brannsikkerhet och i framtagandet av Brandforsk forskarskola.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Danielsson, E. & Eriksson, K. (2021). Women's invisible work in disaster contexts : gender norms in speech on women's work after a forest fire in Sweden. Disasters. The Journal of Disaster Studies, Policy and Management,    

Danielsson, E. & Sjöstedt Landén, A. (2020). Leader Normativity in Crisis Management : Tales From a School Fire. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, vol. 11: 2, ss. 139-165.    

Petridou, E. , Paltrinieri, N. & Danielsson, E. (2020). Risk and uncertainty : From critical thinking to practical impact. Safety Science, vol. 129  

Danielsson, E. , Liljeros, F. , Mulinari, S. & Soneryd, L. (2020). Sociologiska perspektiv på coronakrisen : Fyra sociologer om samhällets reaktion på covid-19. Sociologisk forskning, vol. 57: 1, ss. 67-76.    

Danielsson, E. , Nyhlén, J. & Olausson, P. M. (2020). Strategic planning for power shortages. Energy Policy, vol. 137  

Danielsson, E. (2020). The value of crisis plans. Journal of Emergency Management, vol. 18: 4, ss. 281-293.  

Petridou, E. , Danielsson, E. , Olofsson, A. , Lundgren, M. & Große, C. (2019). If Crisis or War Comes : A Study of Risk Communication of Eight European Union Member States. Journal of International Crisis and Risk Communication Research, vol. 2: 2, ss. 207-232.    

Johansson, R. , Danielsson, E. , Eriksson, K. , Kvarnlöf, L. & Karlsson, R. (2018). At the external boundary of a disaster response operation : The dynamics of volunteer inclusion. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 26: 4, ss. 519-529.    

Oscarsson, O. & Danielsson, E. (2018). Unrecognized crisis management-Normalizing everyday work : The work practice of crisis management in a refugee situation. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 26: 2, ss. 225-236.  

Danielsson, E. (2016). Following Routines : A Challenge in Cross-Sectorial Collaboration. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 24: 1, ss. 36-45.  

Danielsson, E. , Johansson, R. & Neal, D. M. (2015). Editorial: An Introduction to Nordic Research. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, vol. 33: 3, ss. 316-322.  

Danielsson, E. , Alvinius, A. & Larsson, G. (2014). From common operating picture to situational awareness. International Journal of Emergency Management, vol. 10: 1, ss. 28-47.  

Danielsson, E. (2013). The roles of followers : an exploratory study of follower roles in a Swedish context. Leadership & Organization Development Journal, vol. 34: 8, ss. 708-723.  

Danielsson, E. & Carlstedt, B. (2011). The Swedish Reserve Officer: Filling Vacancies or Using Competences. Armed forces and society, vol. 37: 2, ss. 284-300.  

Alvinius, A. , Danielsson, E. & Larsson, G. (2010). Structure versus freedom of action: Leadership during the rescue operation following the 2004 tsunami. International Journal of Emergency Management, vol. 7: 3-4, ss. 304-322.  

Alvinius, A. , Danielsson, E. & Larsson, G. (2010). The Inadequacy of an Ordinary Organisation: Organisational Adaption to Crisis through Planned and Spontaneous Link. International Journal of Organisational Behaviour, vol. 15: 1, ss. 87-102.

Danielsson, E. & Weibull, A. (2008). Sociology at Military Academies : The Swedish Case. Armed forces and society, vol. 35: 1, ss. 91-105.  

Larsson , G. , Bartone, P. T. , Bos-Bakx, M. , Danielsson, E. , Jelusic, L. , Johansson, E. & Moelker, R. (2006). Leader Development in Natural Context : A Gounded Theory Approach to Discovering How Military Leaders Grow. Military Psychology, vol. 18: 3, ss. 69-81.

Larsson, G. , Carlstedt, L. , Andersson, J. , Andersson, L. , Danielsson, E. , Johansson, A. , Johansson, E. & Michel, P. (2002). A Comprehensive system for leader evaluation and development. The Leadership & Organization Development Journal, vol. 24: 1, ss. 16-25.

Artiklar, recensioner

Danielsson, E. (2012). Anders Persson (förf): Rituatlisering och sårbarhet : Ansikte mot ansikte med Goffmans perspektiv på social interaktion. Sociologisk forskning, vol. 49: 3, ss. 246-248.  

Doktorsavhandlingar

Danielsson, E. (2002). Är delaktighet möjlig i en byråkrati? : En fallstudie inom Försvarsmakten av det arbete som föregick försvarsbeslut -96. Diss. Umeå : Umeå Universitet, 2002 (Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen Umeå Universitet : 26)

Kapitel i böcker, del av antologier

Danielsson, E. & Eriksson, K. (2020). Damerna kom med nybakat : Synliggörande av könsnormer i talet om kvinnors arbete vid skogsbranden i Västmanland 2014. I Genus, risk och kris.. Lund : Studentlitteratur AB. S. 25-50.

Hobbins, J. , Danielsson, E. & Sjöstedt, A. (2020). Introduktion. I Genus, Risk och Kris. Lund : Studentlitteratur AB. S. 13-23.

Danielsson, E. , Giritli Nygren, K. & Olofsson, A. (2020). Krishanteringens logiker i hanteringen av migraitonen hösten 2015 : En kritisk analys. I Genus, risk och kris. Lund : Studentlitteratur AB. S. 77-95.

Danielsson, E. (2019). Vägen till framgång. I Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. S. 159-169.

Warne, M. , Danielsson, E. & Högberg, L. (2017). Torget : en plats för hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 64-71.  

Danielsson, E. , Wall, E. & Öhman, S. (2015). Ethical Perspectives on Volunteer Participation : Training CBRN Incidents Live. I Ethics and Risk management. Charlotte : IAP Information Age Publishing. S. 141-158.

Danielsson, E. , Eriksson, M. & Trnka, J. (2014). Framtid och utvecklingsbehov. I Lägesbilder : Att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar. Karlstad : MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). S. 119-226.

Alvinius, A. , Danielsson, E. & Larsson, G. (2012). Organisational and Individual Leadership Challenges During the Rescue Operation Following the 2004 Tsunami. I Tsunami : Analysis of a Hazard - From Physical Interpretation to Human Impact. InTech.  

Danielsson, E. (2009). Makt och Auktoritet i Ledningssystem. I Aspekter på ledning. Stockholm : Försvarsmakten. S. 91-104.

Danielsson, E. & Overud, J. (2008). Frivillighet, skyldighet eller frivillig skyldighet? : Om genus och handlingsutrymme i civilsamhället.. I Arbete, hälsa och kön. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 25-36.

Danielsson, E. (2005). Det goda medarbetarskapet – konsten att inte vara chef.. I Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund : Studentlitteratur. S. 75-88.

Danielsson, E. , Blomgren, E. & Johansson, E. (2003). Organisationen som villkor för ledarskap. I Direkt Ledarskap. Stockholm : Försvarsmakten. S. 124-139.

Danielsson, E. (2002). Regementet som arbetsplats – våra civila. I Jämtlands Fältjägarregementes historia : Del 3. Östersund : Jämtlands Fältjägarregemente. S. 129-146.

Weibull, A. & Danielsson, E. (2000). Selection and education of Swedish officers. I The European Officer : A Comparative View on Selection and Education. Pisa : Edizioni ETS. S. 185-206.

Konferensbidrag

Danielsson, E. & Eriksson, K. (2019). Gender Norms In Crisis Management : Women volunteering during a forest fire. Paper presented at the 14th Conference of European Sociological Association (ESA 2019), Manchester, England, August 20-23, 2019.

Danielsson, E. , Hobbins, J. & Kristiansen, E. (2018). Leadership and crisis management – a gendered perspective.. Paper presented at the SRA-E conference, Östersund 17-20/6 2018

Johansson, R. , Danielsson, E. , Kvarnlöf, L. & Eriksson, K. (2018). Preconditions of emergence : Volunteerism in disaster response operations. Paper presented at the NEEDS conference, Amsterdam, Netherlands, March 21-23, 2018.

Petridou, E. , Danielsson, E. , Große, C. , Lundgren, M. , Olofsson, A. & Röslmaier, M. (2018). Risk Communication : A Comparative Study of Eight EU Countries. Paper presented at the 27th Annual Conference of the Society for Risk Analysis Europe (SRA-E Conference 2018), Östersund, Sweden, June 18–20 2018.

Olausson, P. M. , Danielsson, E. & Nyhlén, J. (2018). Strategic planning for power outages : “With reservation inaccuracies”. Paper presented at the NEEDS 2018, Amsterdam, march 21-23, 2018

Große, C. , Olausson, P. M. , Danielsson, E. , Larsson, A. , Wallman Lundåsen, S. , Björkqvist, O. & Nyhlén, J. (2017). Collaboration and Decision-making in Response Planning for Power Shortages : The Swedish Policy. Paper presented at the ISSRM

Danielsson, E. , Sparf, J. & Hemmingsson, O. (2017). Producing knowledge about extreme situations. Paper presented at the 3rd International Workshop Doing Reserach In Extreme Contest: What can be learned? IAE Paris Sorbonne Graduate Business School 10-20 of October 2017

Danielsson, E. (2016). Framing crisis. Paper presented at the SRA-E Nordic Chapter, Göteborg, November 14-15, 2016

Oscarsson, O. & Danielsson, E. (2016). Unrecognised Crisis Management : Normalizing Everyday Life. I Book of Abstracts.

Danielsson, E. & Johansson, R. (2015). Interprofessional encounters in crisis situations?. Paper presented at the ESA Mid-term Conference, Prague, 24-28 of August, 2015

Danielsson, E. (2015). The purpose of Crisis Plans. Paper presented at the ESA Mid-term conference of RN22, Sociology of Risk and Uncertainty, Stuttgart, Germany, April 8-10, 2015

Danielsson, E. & Sparf, J. (2014). Multi-organizational collaboration - A workshop experiment on how different professionals view an incident. I Proceedings of the 5th International Disaster and Risk Conference: Integrative Risk Management - The Role of Science, Technology and Practice, IDRC Davos 2014.. S. 192--195.

Danielsson, E. & Johansson, R. (2013). The Organizing of Inter-Organizational Collaboration. Paper presented at the Åre Risk Event. 12-14 mars 2013.

Danielsson, E. (2012). Why bother to plan for crisis : A study of the use of crisis plans during a water pollution incident. Paper presented at the The 26th Conference of the Nordic Sociological Association, Reykjavik.

Danielsson, E. & Johansson, R. (2011). Collaboration between organizations : The influence of temporal and spatial conditions. Paper presented at the The 25th Conference of the Nordic Sociological Association, Oslo, August 4th-7th 2011

Danielsson, E. & Johansson, R. (2011). Joint Staff for Emergency Response Operations. Paper presented at the The European Sociological Association Mid Term Conference "Risk, Uncertainty and Policy", Östersund, March 23rd-25th 2011

Danielsson, E. & Johansson, R. (2011). The Organizing of Inter-Organizational Collaboration. Paper presented at the The 10th Conference of the European Sociological Association, Geneva,September 7th-10th 2011

Danielsson, E. & Wolvén, L. (2004). Vad betyder X: X = delaktighet i en byråkrati - om mening och undermening bland olika maktgrupperingar. : The 22nd Nordic Sociology Congress 2004, Malmö 20-22 augusti..

Rapporter

Danielsson, E. , Gunneriusson, H. , Mujezinovic, D. , Olausson, P. M. & Öhman, S. (2021). Länsstyrelsen Västernorrland - Intern utvärdering av krisledningsarbete med anledning av Covid‐19. Sundsvall :

Danielsson, E. , Petridou, E. , Lundgren, M. , Olofsson, A. , Große, C. & Röslmaier, M. (2020). Risk Communication : A Comparative Study of Eight EU Countries. MSB  

Olausson, P. M. , Björkqvist, O. , Danielsson, E. , Große, C. , Larsson, A. , Nyhlén, J. & Wallman Lundåsen, S. (2018). Från myndighet till medborgare och tillbaka: En studie av samverkan och kommunikation inomramen för STYREL. Eskilstuna : Energimyndigheten    

Johansson, R. , Karlsson, R. , Oscarsson, O. & Danielsson, E. (2015). Att använda, leda och samverka med frivilliga : Om kommuners och länsstyrelsers relationer med aktörer utanför den offentliga sektorn inom ramen för det geografiska områdesansvaret. Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap    

Danielsson, E. , Sparf, J. , Karlsson, R. & Oscarsson, O. (2015). Sektorsövergripande samverkan vid kriser. Östersund : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:2).  

Danielsson, E. , Sparf, J. , Olof, O. & Karlsson, R. (2015). Sektorsövergripande samverkan vid kriser. Karlstad : (MSB Rapportserie MSB894).  

Asproth, V. , Borglund, E. , Danielsson, E. , Ekker, K. , Holand, S. I. , Holmberg, S. C. , Öberg, L. , Nygård, S. A. & et al. (2014). Rapport från GSS : Gränsöverskridande samarbete för säkerhet. Östersund : Mittuniversitetet

Danielsson, E. , Johansson, R. & Kvarnlöf, L. (2013). Samverkan under räddningsinsatser. (RCR Working Paper Series 2013:3).  

Ekroth, J. , Danielsson, E. , Johansson, R. & Olofsson, A. (2012). Forskningsöversikt: Bostadsbränder och socioekonomiska faktorer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Nordensten, C. , Aleljung, P. , Frisell, T. , Aaw, J. , Nyström, P. , Andersson, J. , Danielsson, E. , Johansson, R. & et al. (2012). Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011 : Observatörsrapport. Stockholm : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (MSB 424).    

Danielsson, E. , Olofsson, A. , Larsson, G. , Voss, M. & Landgren, J. (2011). Forskningsöversikt Ledning och Samverkan vid olyckor och kriser. Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Danielsson, E. , Johansson, R. & Borglund, E. (2011). Forskningsöversikt stabsarbete. Karlstad : Mynidgheten för samhällsskydd och beredskap  

Danielsson, E. , Johansson, R. & Eliasson, L. (2011). Samverkan i praktiken. Stockholm : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB forskning ).    

Danielsson, E. & Carlstedt, B. (2010). Att attrahera i förändring. Karlstad : Försvarshögskolan (ILM Serie I 60).

Demarin, E. , Danielsson, E. , Eliasson, L. , Johansson, R. , Olofsson, A. , Sparf, J. & Öhman, S. (2010). Samhällsvetenskapliga perspektiv på risk och kris : Uppfattning, kommunikation och organisation..  

Danielsson, E. & Carlstedt, B. (2009). Reservofficeren : – från att fylla vakanser till att nyttja kompetenser. Karlstad : Försvarshögskolan (ILM I:50).

Abrahamsson, B. & Danielsson, E. (2008). I brytpunkten mellan invasions- och insatsförsvar : utmaningar och möjligheter vid Försvarsmaktens reformering. Stockholm : Försvarshögskolan (ILM Serie 1:44 ).

Vrbanjac, A. , Danielsson, E. & Larsson, G. (2006). Steget före : Samverkan och ledarskap vid hantering av ett gisslandrama vid en rymning från en fångvårdsanstalt. Försvarshögskolan. Institutionen för ledarskap och management (ILM Serie 1:19 ).

Danielsson, E. (1995). Kvalitet i högre utbildning : en studie om faktorer och dimensioner för utbildningskvalitet vid Institutionen för samhällsvetenskap vid Mitthögskolan i Östersund. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:25).

Samlingsverk (redaktör)

Hobbins, J. (ed.) , Danielsson, E. (ed.) & Sjöstedt Landén, A. (ed.) (2020). Genus, risk och kris. Lund : Studentlitteratur AB

Danielsson, E. (ed.) , Johansson, R. (ed.) , Olofsson, A. (ed.) & Öhman, S. (ed.) (2019). Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University