Utbytesstudenter från Tyskland

Pedagogikämnets forskningsstrategi är väl förankrad i lärosätets vision att vara ett globalt lärosäte med regionalt engagemang. Grundidén är att ansvara för ett brett kunskapsområde inriktat mot lärande och kunskapsbildning i vid mening inom det pedagogiska fältet.

Pedagogikämnet har fyra huvudsakliga forskningsgrupper:

  • Higher Education and E-Learning (HEEL)
  • SKOLA (Fritidshem F-3, 4-6, 7-9 samt gymnasiet)
  • Utbildningsledarskap och Skolutveckling (ULS)
  • Yngre barn (förskola, förskoleklass) (YF).

Forskargruppen Higher Education and E-Learning (HEEL)

Gruppen utgår från en tvärvetenskaplig bas i ämnena pedagogik (UTV) och informatik (DSV). HEELs arbete fokuserar på konsekvenserna av den framväxande digitaliseringen av samhället och forskningsfrågor som berör digitalisering av utbildningsväsendet, livslångt lärande och det teknikstödda lärandet (TEL). Gruppens verksamhet berör formellt lärande för såväl barn och ungdomar som för vuxna individers deltagande i det formella utbildningssystemet.
Läs mer

Forskargruppen SKOLA

Fördjupar och breddar kunskaper inom kärnområdet didaktik, inkluderande såväl formellt som informellt lärande samt undervisning. Forskningen fokuserar undervisning, lärande och educare i verksamheter som rör fritidshem, skola andra utbildningsinstitutioner och har ett intressefokus för mångfald av verksamheterna i bred  bemärkelse, exempelvis specialpedagogik, interkulturellt förhållningssätt, genus och didaktik. Förståelser av praktiknära forskning är också ett centralt innehåll.
Läs mer

Forskargruppen ULS

Inom forskargruppen finns intresseområden som ledarskap, ledning, styrning och skolutveckling i sammanhanget utbildning och arbetsplatslärande. Utbildningsledarskap definieras av gruppen som något mer än en funktion som leder en verksamhet och ses som den process och det sammanhang varvid en ledare verkar i samspel med andra kring specifika uppgifter. Skolutveckling anges som en systematisk och hållbar process för att förbättra lärande och de inre förutsättningarna i verksamheten för att nå målen med utbildningen. Utbildning avser alla typer av formella utbildningsmiljöer från förskola till vuxenutbildning. Forskningsområden som fokuseras handlar om huvudmannaskap, rektorskap i skola/förskola, lärares ledarskap, skolorganisation, skolutveckling, policy, digitalisering och utbildningsledarskap i olika typer av utbildningsmiljöer samt arbetsplatslärande.
Läs mer

Forskningsgruppen YF

Forskningen syftar till att beforska såväl erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som lärandeprocesser och lärares ledarskap i det didaktiska rummet med fokus på de yngre barnen. Angelägna forskningsområden i gruppen är estetiska lärprocesser och uttrycksformer i lärarutbildning så väl som förskoleutbildning, fysiska miljöer för lärande, lek och kreativitet, barns perspektiv och agens i förskolan, ledarskap samt normkritiska perspektiv. Nuvarande forskningsverksamhet för forskningsgruppen Yngre barn rör områden som kultur, hållbarhet och design för lärande/lärmiljöer.
Läs mer

Pedagogikämnets utbildning och forskning är knutet till institutionen för utbildningsvetenskap.

 

Pågående forskningsprojekt

Digitala läromedel i praktiken

Studien fokuserar elevers lärande och motivation i samband med undervisning i naturvetenskap och matematik och syftar till att hitta kritiska faktorer för att undervisning med ett digitalt läromede...

HAND in HAND - Empowering teachers

I projektet fokuseras på hur utveckling av socialt och emotionellt lärande samt ökad medvetenhet om mångfald i skola och samhälle kan bidra till att stärka lärare i sin yrkesroll i samhällen som...

Motivation för lärande hos yngre barn

Gymnasieskolan har under de senaste åren rapporterat om låg genomströmning, en hög andel elever med ofullständiga betyg och bristande motivation. Många aktörer (föräldrar, elevorganisationer...

Programmet Framtidens Välfärd: Vård och Skola

Programmets mål är att bana väg för en större satsning med möjlighet att utveckla en stark forskningsmiljö, som med koppling till högkvalitativa utbildningar kan säkra kunskaps- och kompetensförsör...

What About Teachers´ Shortage

Många länder i Europa lider av samma problem när det gäller brist på behöriga lärare. För att få en bild över nuläget skapas nu ett nytt nätverk, finansierat av Vetenskapsrådet, där forskare...

Kontakt

Lena Boström

Professor|Professor

010-1428263