På Mittuniversitetet finns en rad olika forskargrupper i en mångfald av ämnen.

Det finns forskargrupper och projekt inom ett flertal ämnen som t.ex.  samhällsvetenskap, turism, genusvetenskap och teknik, allt i från demokratifrågor, sensorbaserade tjänster och digitaltryck till digital informationsförvaltning och organisationers kommunikation.

AMIR

Forskargruppen AMIR har fokus på att förbättra metoder för att identifiera symtom på psykisk ohälsa främst bland flyktingar.

Analytisk kemi

Analytisk kemi är en inriktning inom kemin som huvudsakligen handlar om metoder för separation, identifikation och kvantifiering av ett provs olika komponenter.

Autonoma sensorsystem

Skörda energi Vi studerar tekniker som är lämpliga för att skörda energi och driva trådlösa sensorer i industriella miljöer. Forskningen omfattar fysisk modellering, prototyper och experiment i...

Bioenergi

Forskningsgruppen Bioenergi vid Mittuniversitetet jobbar med förgasning och fokuserar på syntesgas (”syngas”) från biomassa för biobränsleproduktion till bilar. Forskningen är inriktad på termokemi...

Detektor och fotonik

Läs om miljön i kontrolloopen och datadriven prediktering av farliga utsläpp av gaser för hållbara processindustrier.

Ekokemi

Ekokemi-gruppens huvudsakliga forskningsintressen är biokatalys, bioremediering samt syntes, extraktion och analys av naturprodukter.

EPG - The Environmental Physiology Group

We investigate how the human physiology reacts to unique environments and situations. Through a combination of practical field observation and controlled conditions study, we are better understandi...

Fibermekanik

Vi strävar efter att bilda ett nytt vetenskapligt attraktivt forskningsprogram om bearbetning av massafibrer. Vårt mål är att utveckla nya FoU-metoder för att få ny kunskap om de fibernivåmekanisme...

Forum för digitalisering

Vår ambition är att bidra till en bättre värld. Utifrån vår forskningsexpertis jobbar vi för en positiv samhällsutveckling, genom ett kritiskt förhållningssätt.

Forum för Genusvetenskap

Forum för Genusvetenskap, FGV, är ett regionalt kunskapscentrum som i samverkan bedriver innovativ forskning med nationell och internationell spets.

Genus och arbetsliv

I denna forskargrupp studeras arbetsmarknaden ur ett genusperspektiv för att upptäcka de ojämlikheter som pågår i arbetslivet.

Higher Education and E-Learning (HEEL)

Mittuniversitetets forskningsgrupp Higher Education and E-Learning (HEEL) är en forskningsgrupp med basen inom ämnena pedagogik (UTV) och informatik (DSV). I skärningspunkten mellan kompetens från...

Homogeniseringsteori

Homogeniseringsteori behandlar effektiva egenskaper och mikrovariationer hos heterogena material. Det kan röra sig om värmeledning och elasticitet i kompositmaterial eller strömning av vätska som...

Högutbytesmassateknologi

I vår forskargrupp bedriver vi forskning fokuserad på råmaterial, processteknik och nya eller förbättrade produkter och kvaliteter vid bioraffinaderier och pappersbruk. Högutbytesmassa (HYP)...

Idrottsrelaterad forskning

Mittuniversitetet har en lång tradition med forskning inom idrott, prestation och produktutveckling kopplat till sport och fritid. Här samlar vi aktuella forskningsprojekt med idrottskoppling.

Inbyggda IoT-system

IoT är den teknik som möjliggör inkludering av den fysiska världen i digitaliseringsprocesser. Det vill säga den teknik som möjliggör skörd av data kring saker. Data som används för att producera...

Informatik och samverkan i team

I detta område studeras vårdorganisationen, vårdkedjan och digital kompetens betydelse för vårdens kvalitet. Forskningen inbegriper vidare effekter av gott ledarskap och teamarbete i olika kontext.

Kommunikationssystem och nätverk

Gruppen för kommunikationssystem och nätverk fokuserar på att forma framtiden för kommunikationssystem och nätverk, särskilt inom den trådlösa domänen.

Komplex analys

Vi forskar mestadels i komplex analys i flera variabler, där forskningen är inriktad emot pluripotential, komplex geometri och integralformler.

Kraftelektronik

Läs om hur nya installationstekniker och verktyg för att förbättra fiberanslutningarnas effektivitet.

Materialvetenskap

Vår forskning rör material som huvudsakligen är relevanta för skogsindustrin. Vi har många projekt inom området stora applikationer och grön energi, energi skördar, lagrar och använder energi.

Organisk kemi

Forskningen fokuserar på grön katalys och i synnerhet området organisk katalys. Flera asymmetriska reaktioner med användning av naturliga aminosyror och aminosyraderivat som katalysatorer har...

Personcentrerad vård

Forskning i detta område fokuserar på att ta fram kunskap som stärker upplevelsen och mening av delaktighet, kontinuitet, integritet och självbestämmande, samt hur ohälsa kan förebyggas genom livet...

Realistisk 3D

Forskningen vid Realistic 3D handlar om flerdimensionell avbildning och visualisering med fokus på multiskopisk 3D-infångst, kodning och visualisering.

Skogens ekosystem

Här kan du läsa mer om våra pågående projekt inom skogens ekosystem.

Skola

Forskningsgruppen Skola (årskurs F-3, 4-6, 7-9 samt gymnasiet) I den nya forskningsinriktningen mot praktiknära skolforskning ämnar vi att handfast fördjupa och bredda våra kunskaper inom kärnområd...

Teknisk design

Aktiva forskare inom ämnet Peter Glans, Per Gradin, Johan Persson, Lukas Lundman, Jonas Nyström

Teknisk yt- och kolloidkemi

Trä består huvudsakligen av cellulosa, lignin och hemicellulosa och är ett fantastiskt förnyelsebart material som kan förädlas till en mängd olika produkter. Några pappersprodukter kom­mer att vara...

Tryckta sensorsystem

Forskargruppen inom tryckt elektronik utvecklar tryckta sensorer, undersöker de fysiska egenskaperna hos bläck och substratinteraktion samt RFID-teknik och systemintegration.

Utbildningsledarskap och skolutveckling (ULS)

I forskargruppen Utbildningsledarskap och skolutveckling (ULS) finns intresseområden som ledarskap, ledning, styrning och skolutveckling i sammanhanget utbildning och arbetsplatslärande.

Yngre barn

Forskningsgruppen Yngre barn Forskningsgruppen Yngre barn utgör en av fyra forskningsgrupper vid institutionen för utbildningsvetenskap. Syftet med forskningsgruppen är att främja en miljö som...

Ämnesdidaktik

Vid Mittuniversitetet bedrivs forskning inom flera områden inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Ett omfattande samarbete finns med forskare och universitet i Sverige, Norden och övri...