På Mittuniversitetet finns en rad olika forskargrupper i en mångfald av ämnen.

Det finns forskargrupper och projekt inom ett flertal ämnen som t.ex.  samhällsvetenskap, turism, genusvetenskap och teknik, allt i från demokratifrågor, sensorbaserade tjänster och digitaltryck till digital informationsförvaltning och organisationers kommunikation.

AMIR

Forskargruppen AMIR har fokus på att förbättra metoder för att identifiera symtom på psykisk ohälsa främst bland flyktingar.

Analytisk kemi

Analytisk kemi är en inriktning inom kemin som huvudsakligen handlar om metoder för separation, identifikation och kvantifiering av ett provs olika komponenter.

Autonoma sensorsystem

Skörda energi Vi studerar tekniker som är lämpliga för att skörda energi och driva trådlösa sensorer i industriella miljöer. Forskningen omfattar fysisk modellering, prototyper och experiment i...

Bioenergi

Forskningsgruppen Bioenergi vid Mittuniversitetet jobbar med förgasning och fokuserar på syntesgas (”syngas”) från biomassa för biobränsleproduktion till bilar. Forskningen är inriktad på termokemi...

Ekokemi

Ekokemi-gruppens huvudsakliga forskningsintressen rör syntes, extraktion och analys av naturprodukter.

EPG - The Environmental Physiology Group

We investigate how the human physiology reacts to unique environments and situations. Through a combination of practical field observation and controlled conditions study, we are better understandi...

Fibermekanik

Vi strävar efter att bilda ett nytt vetenskapligt attraktivt forskningsprogram om bearbetning av massafibrer. Vårt mål är att utveckla nya FoU-metoder för att få ny kunskap om de fibernivåmekanisme...

Forum för digitalisering

Vår ambition är att bidra till en bättre värld. Utifrån vår forskningsexpertis jobbar vi för en positiv samhällsutveckling, genom ett kritiskt förhållningssätt.

Forum för Genusvetenskap

Forum för Genusvetenskap, FGV, är ett regionalt kunskapscentrum som i samverkan bedriver innovativ forskning med nationell och internationell spets.

Higher Education and E-Learning (HEEL)

Mittuniversitetets forskningsgrupp Higher Education and E-Learning (HEEL) är en forskningsgrupp med basen inom ämnena pedagogik (UTV) och informatik (DSV). I skärningspunkten mellan kompetens från...

Högutbytesmassateknologi

I vår forskargrupp bedriver vi forskning fokuserad på råmaterial, processteknik och nya eller förbättrade produkter och kvaliteter vid bioraffinaderier och pappersbruk. Högutbytesmassa (HYP)...

Idrottsrelaterad forskning

Mittuniversitetet har en lång tradition med forskning inom idrott, prestation och produktutveckling kopplat till sport och fritid. Här samlar vi aktuella forskningsprojekt med idrottskoppling.

Inbyggda IoT-system

IoT är den teknik som möjliggör inkludering av den fysiska världen i digitaliseringsprocesser. Det vill säga den teknik som möjliggör skörd av data kring saker. Data som används för att producera...

Kommunikationssystem och nätverk

Gruppen för kommunikationssystem och nätverk fokuserar på att forma framtiden för kommunikationssystem och nätverk, särskilt inom den trådlösa domänen.

Materialvetenskap

Vår forskning rör material som huvudsakligen är relevanta för skogsindustrin. Vi har många projekt inom området stora applikationer och grön energi, energi skördar, lagrar och använder energi.

Organisk kemi

Forskningen fokuserar på grön katalys och i synnerhet området organisk katalys. Flera asymmetriska reaktioner med användning av naturliga aminosyror och aminosyraderivat som katalysatorer har...

Realistisk 3D

Forskningen vid Realistic 3D handlar om flerdimensionell avbildning och visualisering med fokus på multiskopisk 3D-infångst, kodning och visualisering.

Skogens ekosystem

Här kan du läsa mer om våra pågående projekt inom skogens ekosystem.

Skola

Forskningsgruppen Skola (årskurs F-3, 4-6, 7-9 samt gymnasiet) I den nya forskningsinriktningen mot praktiknära skolforskning ämnar vi att handfast fördjupa och bredda våra kunskaper inom kärnområd...

Teknisk design

Aktiva forskare inom ämnet Peter Glans, Per Gradin, Johan Persson, Lukas Lundman, Jonas Nyström

Teknisk yt- och kolloidkemi

Trä består huvudsakligen av cellulosa, lignin och hemicellulosa och är ett fantastiskt förnyelsebart material som kan förädlas till en mängd olika produkter. Några pappersprodukter kom­mer att vara...

Tryckta sensorsystem

Forskargruppen inom tryckt elektronik utvecklar tryckta sensorer, undersöker de fysiska egenskaperna hos bläck och substratinteraktion samt RFID-teknik och systemintegration.

Utbildningsledarskap och skolutveckling

Forskningsgruppen för Utbildningsledarskap och Skolutveckling [1] Lärande, bildning och kulturarv är ett av Mittuniversitetets profilområden inom lärosätets forskning. Profilområdet är en...

Visuella sensorsystem

Forskargruppen studerar design av inbäddade elektroniksystem med fokus på applikationer där datorelektronik, bilddetektorer och bildanalys kombineras.

Yngre barn

Forskningsgruppen Yngre barn Forskningsgruppen Yngre barn utgör en av fyra forskningsgrupper vid institutionen för utbildningsvetenskap. Syftet med forskningsgruppen är att främja en miljö som...